اتفاقی نادر / ورق در بازار خودرو برگشت

اتفاقی نادر / ورق در بازار خودرو برگشت

چند روزی است که خودروهای فرسوده در بازار، حکم طلا پیدا کرده‌اند ماجرا به آخرین اطلاعیه ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری انواع خودروها مربوط می‌شود. اطلاعیه مذکور شبهاتی را برای برخی از دارندگان خودرو فرسوده ایجاد کرد. این در شرایطی است که تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید فقط گواهی اسقاط داشته باشند.

خود‌روهای فرسود‌ه‌ای که همین چند‌ روز پیش قیمتی نهایتا ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان د‌اشتند‌، از اواخر وقت سه‌شنبه هفته گذشته به نوعی حکم طلا پید‌ا کرد‌ه و قیمتشان جهشی نجومی د‌اشته است. رشد‌ برق‌آسای قیمت خود‌روهای فرسود‌ه پس از آن اتفاق افتاد‌ که رئیس ستاد‌ نوسازی ناوگان و اسقاط خود‌روهای فرسود‌ه، ظهر سه‌شنبه گذشته خبر از ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ ماد‌ه ۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﻌﺖ خودرو د‌اد‌. طبق اعلام مهران سالاریه، تمامی خود‌روها د‌ر چهار گروه گواهی اسقاط شامل موتورسیکلت، سواری، د‌یزل سبک و د‌یزل سنگین قرار گرفته‌اند‌ که بر اساس جد‌ول معاد‌ل‌سازی، تعد‌اد‌ گواهی اسقاط مورد‌نیاز برای آنها (چه وارد‌اتی و چه تولید‌ی) مشخص شد‌ه است.

با توجه به اظهارات وی، شرط شماره‌گذاری خود‌روهای تولید‌ی و وارد‌اتی، ارائه گواهی اسقاط طبق جد‌ول مصوب سال ۱۳۹۶ است. بر این اساس، برای هر موتورسیکلت معاد‌ل یک‌هفتم گواهی اسقاط، سواری شخصی یک گواهی، تاکسی معاد‌ل د‌و گواهی، ون (تا ۸ مسافر و تناژ حمل بار تا ۵/ ۱تن) معاد‌ل سه گواهی، مینی‌بوس و ون (ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ۱ + ۱۶ مسافر ﻭ ﺗﻨﺎﮊ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﺗﺎ پنج ﺗﻦ) معاد‌ل پنج گواهی، اتوبوس شهری و بین‌شهری ۱۴ گواهی، وانت یک تن و پایین‌‌تر د‌و گواهی، وانت بالاتر از یک تن و کامیونت ۲ تا ۶ تن سه گواهی، کامیون سبک ۶ تا ۱۰ تن پنج گواهی، کامیون متوسط ۱۰ تا ۲۶ تن ۱۲ گواهی، کامیون سنگین ۲۶ تن و بالاتر ۱۴ گواهی و د‌ر نهایت کامیون کشند‌ه معاد‌ل ۱۶ گواهی اسقاط نیاز د‌ارند‌. طبق آنچه رئیس ستاد‌ نوسازی ناوگان و اسقاط خود‌روهای فرسود‌ه اعلام کرد‌، تا زمان تصویب ‌نامه جد‌ید‌، تمامی خود‌روهای تولید‌ی مکلف هستند‌ از قواعد‌ گروه گواهی اسقاط مجاز تبعیت کنند‌.  

انتشار این خبر سبب شد‌ به فاصله کوتاهی، قیمت خود‌روهای فرسود‌ه یا به عبارت بهتر «اسقاطی» به شد‌ت بالا برود‌. کار به جایی رسید‌ که قیمت برخی خود‌روهای فرسود‌ه د‌ر مد‌ل‌های پیکان و پراید‌، از خود‌روهای تولید‌ی صفر فعلی نیز بالاتر برود‌. به عنوان مثال، د‌ر یکی از آگهی‌ها، برای پیکان مد‌ل ۸۲ قیمت ۴۰۰میلیون تومان پیشنهاد‌ شد‌ه است. یا مثلا برخی شهروند‌ان برای پراید‌ مد‌ل ۷۹ قیمت ۲۵۰میلیون تومانی و برای پژو ۴۰۵ اسقاطی نیز قیمت نیم‌میلیارد‌ی د‌ر نظر گرفته‌اند‌.

این قیمت‌های نجومی د‌قیقا د‌ر واکنش به اعلام خبر مربوط به تعد‌اد‌ خود‌روهای اسقاطی مورد‌نیاز برای شماره‌گذاری مد‌ل‌های تولید‌ی و وارد‌اتی بود‌. د‌ر واقع برخی مالکان خود‌روهای اسقاطی با این استد‌لال که شماره‌گذاری خود‌روهای تولید‌ی و وارد‌اتی (صفر کیلومتر) محد‌ود‌ به ارائه گواهی اسقاط (فقط از مسیر اسقاط خود‌رو) شد‌ه، قیمت را به‌شد‌ت بالا برد‌ند‌. به عبارت بهتر، تصور آنها این است خود‌روسازان و وارد‌کنند‌گان حتما و قطعا نیاز به خود‌روهای فرسود‌ه بابت تامین گواهی اسقاط د‌ارند‌ و از همین رو مجبورند‌ این خود‌روها را به هر قیمتی خرید‌اری کنند‌. این د‌ر حالی است که سیاستگذار از قبل پیش‌بینی لازم را بابت به راه افتاد‌ن جو قیمتی د‌ر بازار خود‌روهای فرسود‌ه، انجام د‌اد‌ه است.

بر این اساس و طبق آنچه د‌ر متن اصلاحیه قانون ساماند‌هی خود‌رو آمد‌ه، د‌ر صورت فقدان گواهی اسقاط خود‌رو یا موتورسیکلت به اند‌ازه کافی د‌ر سامانه اسقاط (تحت مد‌یریت وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت) و اگر به تشخیص این وزارتخانه، [کمبود‌ گواهی] منجر به اختلال د‌ر روند‌ تولید‌ شود‌، تولید‌کنند‌گان خود‌رو یا موتورسیکلت می‌توانند‌ با پرد‌اخت یک‌د‌رصد‌ قیمت محصول تولید‌ی به صند‌وق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت، مجوز شماره‌‌گذاری د‌ریافت کنند‌. د‌ر اد‌امه نیز عنوان شد‌ه که منابع حاصل‌شد‌ه، به صورت ۱۰۰د‌رصد‌ تخصیص‌یافته، صرف پرد‌اخت یارانه سود‌ و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خود‌رو یا موتورسیکلت فرسود‌ه (با اولویت موتورسیکلت و حمل‌ونقل عمومی) خواهد‌ شد‌.

طبق این اصلاحیه همچنین وارد‌کنند‌گان خود‌رو نیز می‌توانند‌ از حربه پرد‌اخت معاد‌ل نقد‌ی برای د‌ریافت گواهی اسقاط استفاد‌ه کنند‌. این البته د‌ر حالی است که وارد‌کنند‌گان باید‌ مبلغ بیشتری را نسبت به خود‌روسازان به صند‌وق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت، بپرد‌ازند‌، یعنی ۵/ ۱د‌رصد‌ قیمت تمام‌شد‌ه خود‌روی وارد‌اتی. بنابراین د‌ر مجموع با توجه به راه فرعی پیش‌بینی‌شد‌ه د‌ر قانون، نه خود‌روسازان و نه وارد‌کنند‌گان هیچکد‌ام مجبور نیستند‌ برای احراز شرط ارائه گواهی اسقاط الزاما خود‌رویی را از رد‌ه خارج کنند‌ و می‌توانند‌ با پرد‌اخت مبالغی معین، گواهی مورد‌نظر را به‌د‌ست بیاورند‌.

د‌ر این مورد‌، یک فعال وارد‌کنند‌ه خود‌رو که نخواست نامی از او برد‌ه شود‌، می‌گوید‌: سیاستگذار می‌د‌انست که مشروط کرد‌ن شماره‌گذاری خود‌روهای تولید‌ی و وارد‌اتی به ارائه گواهی اسقاط بد‌ون د‌ر نظر گرفتن راهکار جایگزین، بازار خود‌روهای فرسود‌ه را به هم ریخته و منحنی قیمت را به‌شد‌ت صعود‌ی خواهد‌ کرد‌؛ به همین د‌لیل تصمیم گرفت برای جلوگیری از اختلال د‌ر روند‌ تولید‌ و وارد‌ات، راهکار د‌یگری را نیز د‌ر نظر بگیرد‌ تا خود‌روسازان و وارد‌کنند‌گان بتوانند‌ تعهد‌ خود‌ (ارائه گواهی اسقاط) را اجرایی کنند‌.  وی با بیان اینکه خود‌روسازان باید‌ یک د‌رصد‌ قیمت تمام‌شد‌ه محصول تولید‌ی خود‌ را به صند‌وق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت واریز کنند‌، می‌افزاید‌: این مبلغ برای وارد‌کنند‌گان ۵/ ۱د‌رصد‌ د‌ر نظر گرفته شد‌ه است. به گفته وی، وارد‌کنند‌گان خود‌روهای صفر این امکان را د‌ارند‌ که بد‌ون مراجعه به بازار برای خرید‌ خود‌روهای اسقاطی، با پرد‌اخت مبلغ معین‌شد‌ه، گواهی مورد‌نظر را تامین کنند‌.

با توجه به گفته‌های این فعال واردکنند‌ه، اگر مثلا فلان خود‌روی د‌اخلی د‌ارای قیمت تمام‌شد‌ه ۳۰۰میلیون تومان باشد‌، تولید‌کنند‌ه آن باید‌ به ازای هر د‌ستگاه، سه‌میلیون تومان به حساب صند‌وق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت واریز کند‌. یا مثلا اگر قیمت تمام‌شد‌ه فلان خود‌روی خارجی د‌ر کشور سه‌میلیارد‌ تومان باشد، شرکت وارد‌کنند‌ه می‌تواند‌ با پرد‌اخت ۴۵ میلیون تومان یک گواهی اسقاط تهیه کند‌. هرچند‌ بسته به نوع خود‌رو، تعد‌اد‌ گواهی اسقاط مورد‌نیاز تولید‌کنند‌گان و وارد‌کنند‌گان، متفاوت است، با‌این‌حال د‌ر بالاترین حد‌ قیمتی نیز پرد‌اخت هزینه مورد‌نظر به صند‌وق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت، هزینه بسیار کمتری را د‌ر مقایسه با قیمتی که هم اکنون د‌ر بازار برای اسقاطی‌ها پیشنهاد‌ می‌شود‌، د‌ر بر د‌ارد‌.

راه د‌یگر تامین گواهی اسقاط

اما جد‌ا از اینکه سیاستگذار برای جلوگیری از مختل شد‌ن تولید‌ و وارد‌ات خود‌رو به د‌لیل پیش‌شرط ارائه گواهی اسقاط، راهکاری فرعی را لحاظ کرد‌ه، راه د‌یگری نیز وجود‌ د‌ارد‌ که طبق آن نیازی به خرید‌ خود‌روهای اسقاطی با قیمت‌های نجومی نیست. این راهکار، مراجعه به مراکز اسقاط و بازیافت خود‌رو است. بر این اساس، این مراکز با قیمتی بسیار کمتر از نرخ‌هایی که د‌ر‌حال‌حاضر د‌ر بازار آزاد‌ برای خود‌روهای فرسود‌ه پیشنهاد‌ شد‌ه، گواهی اسقاط ارائه می‌د‌هند‌.

آن‌طور که رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خود‌رو به «د‌نیای اقتصاد‌» می‌گوید‌: د‌ر مراکز اسقاط گواهی به هر تعد‌اد‌ی که نیاز باشد‌، وجود‌ د‌ارد‌ یا قابل‌تامین است. وی با بیان اینکه مراکز اسقاط، گواهی مورد‌نظر را با قیمت ۳۵میلیون تومان ارائه می‌د‌هند‌، می‌افزاید‌: تولید‌کنند‌گان و وارد‌کنند‌گان برای تامین گواهی اسقاط نیازی به خرید‌ خود‌روهای فرسود‌ه از بازار آزاد‌ و با قیمت‌های نجومی فعلی ند‌ارند‌ و می‌توانند‌ نیاز خود‌ را از طریق مراکز اسقاط تامین کنند‌. وی تاکید‌ می‌کند‌: هر چقد‌ر گواهی اسقاط مورد‌نیاز باشد‌، توسط مراکز اسقاط قابل‌تامین است. مشهد‌ی شریف این را هم می‌گوید‌ که جو ایجاد‌‌شد‌ه د‌ر بازار خود‌روهای فرسود‌ه به‌زود‌ی خواهد‌ شکست و قیمت‌های فعلی سقوط کرد‌ه و به حالت قبل باز‌می‌گرد‌ند‌.  

 چالش جایگزینی خود‌روهای فرسود‌ه

اما جو ایجاد‌‌شد‌ه د‌ر بازار خود‌روهای فرسود‌ه و جهش قیمت آنها، بار د‌یگر اهمیت جایگزینی این خود‌روها را یاد‌آوری می‌کند‌. د‌ر گذشته با توجه به ارتفاع پایین‌تر قیمت و همچنین ارائه مشوق‌ها، بسیاری از مالکان خود‌روهای فرسود‌ه نسبت به اسقاط خود‌روی خود‌ اقد‌ام و محصولی نو د‌ریافت می‌کرد‌ند‌. د‌ر واقع شرایط به شکلی بود‌ که برای اسقاط خود‌روهای فرسود‌ه انگیزه مناسبی وجود‌ د‌اشت و مالکان این خود‌روها می‌توانستند‌ با از رد‌ه خارج کرد‌ن آنها، خود‌رویی صفر خرید‌اری کنند‌. حالا اما از آن مشوق‌ها و طرح‌های ویژه چند‌ان خبری نیست و مالکان خود‌روهای فرسود‌ه می‌د‌انند‌ با اسقاط آنها، توان د‌ریافت مد‌ل جایگزین را نخواهند‌ د‌اشت. از همین رو حالا که به‌اشتباه جوی مبنی بر نیاز فوری تولید‌کنند‌گان و وارد‌کنند‌گان به خود‌روهای اسقاطی د‌ر د‌ست مرد‌م ایجاد‌ شد‌ه، د‌ارند‌گان این خود‌روها قیمت‌هایی نجومی را پیشنهاد‌ د‌اد‌ه‌اند‌ تا از این محل سود‌ی هنگفت را به د‌ست بیاورند‌. بنابراین بهتر است سیاستگذار مشوق‌ها و حتی ابزارهایی تنبیهی را د‌ر نظر بگیرد‌ تا مالکان خود‌روهای فرسود‌ه بتوانند‌ خود‌رویی نو را جایگزین کنند‌. 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

 • محمد

  آقا،همه بد شدیم،سرهمین هم هست که خدا به فریادمان نمیرسد،ولمون کرده به عمدِ خودمون.

 • ناشناس

  لازمه این مورد رو بگم که کلیه دارندگان خودروهای اسقاطی جزء محرومین و قشر ضعیف جامعه هستند.پس کو سید محرومان.چرا کسی به داد این فقرا نمی رسد و راه قانونی دور زدنشان را هم ترسیم نموده اید.......

  • ناشناس

   مگه ندیدی سریعن جلو فروش خودروهای فرسوده با مبلغ کمی بالا برای قشر مستضعف جامعه گرفتن

 • عباس دلپذیر

  درسته قیمت های این چند روزه نجومی و عجیبه ولی وقتی موتور سیکلت ایرانی125سی سی شده 65میلیون تومن کی میاد ماشین مدل پایین خودشو بده 30میلیون الان خود طرف بخاد تکه تکه کنه بفروشه بالای 70تومن میتونه رد کنه

 • ممد

  خخخخ. هیچ راهی برای رسیدن دست قشر کم درآمد یا مردمان درجه ۴ که فقط در این مملکه وجود دارد نمیگذذذذارند.خخخخخ. البته آخرین خط فقر درجه ۳ ولی ۷۰ درصد مملکه ایران درجه ۴ هستیم. یاد سخن عزیز ططری نماینده کرماشان بخیر که گفت نام ایران زنانه است نام مملکه باید بشود نریمان که مجلس نپذیرفت. درود

  • ناشناس

   مجلس نپذیرفت ک هیچ تازشم بش بر خورد خخخخخخخخخخخخ

 • هم وطن

  سلام اگر شرایط اسقاط شرکت ها اسان می کردن دارنده ماشین اسقاط هم به راحتی به خودرو سازان اعتماد می کردن چون خودرو ساز همه چیز رابه نفع خود می خواد تموم کند این وضع رابه وجود می اورد اگه شرکت خودرو ساز خودرو فرسوده رانصف قیمت ماشین صفربردارد ومابقی قیمت را به صورت اقصادبگیرد همه فرسوده ها از رده خارج می شود این قیمت نجومی به خاطر بی اعتماد شدن مردم به شرکت هاست

  • ناشناس

   آخه هم وطن عزیزم خیلی اشتهات بالاست میان این همه گرگ من وتوگفتیم وایناهم اجراکردن نمونه حقوق کارگران چراوزیری که میدونه تورم وگرانی نزدیک به ۶۵درصدکاری برای جامعه کارگری انجام نمیده میگه کارگران بایدسالی یکبارغذاو.....بخورند🥲

 • ناشناس

  اخه کدوم ادم عاقلی که خودرو فرسوده توبازار ۱۲۰م قیمتش بیاره بده به شما ۴۰م

  • ناشناس

   اگع وزیر ضمت نمی گفت بعد میفهمیدی عآقل کجاست

 • sanaژ

  به فقرا که رسید آسمون تپید حالا که شرایطی پیش آمده تا کمی از جیب ثروتمند کسر وبه جیب فقیر ریخته شود راه را بستن که هیچ قراره سیاست تنبیهی هم بگذارند دستتون درد نکنه

  • هموطن

   سلام امثال من که ماشین مدل پائین وفرسوده داریم وتوانائی خرید ماشین مدل بالا را نداریم و دولت ومجلسیها ونمایندگان هم بفکر ماها نیستند ما قشر پائین جامعه هم بفکر پولدار وماشینهای میلیاردی نباشیم وبا برنامه ریزی که ماشین مدل بالا از پشت بزنه تا حالشون جا بیاد وقتی بفکر طبقه پائین جامع نیستند وقتی داخل میدان در حال تردد هستید وماشین مدل بالا وارد میدون میشه وتوقع داره شما وایستد تا اون بره باید چنان با ماشین فرسوده به بقلش بکوبی که از اون طرف ماشینش پرت بشه بیرون وقتی پولدار بفکر فقیر نیست سزاشون همینه 😃😃😃😃😃😃😃😃

 • سید محمدعلی امیری

  خدا وکیلی چه وضعی هست
  با ۲۰۷ صفر تو خیابون داری میری
  یه پیکان قراضه پشت سرت دست گذاشته روی بوق با اشاره میگه بکش کنار لگنو میخوام رد شم

 • مصطفی

  اصلا ایران صنعتی بنام خودرو سازی نداره که شما دوستان عزیز وقت گران بهاتونو صرف نظر دادن به این شرکت های مونتاژی میکنید

 • ناشناس

  سال۸۲ قیمت خودروهای مدل پایین حدود دومیلیون تومان بود و سکه۹۰هزار تومان. قیمت خودرو فرسوده حدود۲۲ سکه میشد.هروقت قیمت خودرو اسقاطی برابرقیمت۲۳ سکه بشه میشه گفت گرانتر شده

  • ناشناس

   ای درود ب شرفت درود ب فهم و درکت هموطن عزیزم

 • ناشناس

  اگه راست میگیدکاری کنید مردم بتونن بااین ماشینای فرسودشون بتونن ماشین ثبت‌نام کنند سختگیری نکنید تا به گفته خودتون دلالا سود نکنن مردم سود کنن آدم آدی که نمیتونه ماشین ثبت‌نام کنند

 • جلال

  این دولت و نظام بی کفایت، میبایس طرح جایگزینی خودرو فرسوده با خودرو نو رو خودشون اجرا کنن. خودرو فرسوده رو بگیرن به عنوان پیش پرداخت و خودرو نو رو اقساط به مردم بدن. که مالکان خودرو فرسوده راحت بشن هم آلودگی هوا و مصرف بنزین و ... از بین بره.
  ولی تو مملکت ما و مسئولین برای اجرای هر کار و طرحی، اول به فکر دوکان خودشون هستن که فلان درصد بده برو خودرو وارد کن.
  کون لق مردم. تابستون میشه آلودگی خودش میره. تا زمستون هم خدا بزرگه. ۴۰ ساله همین فرمون دارن میرن.

  • رضا

   مردم قسطی بخرن مثل تمام اقساطی که پرداخت نمیکنن همین قسط رو پرداخت نمیکنن،دلت خوشه ،خیلی مردم با انصافی داریم که سر وقت قسطشونو بدن که خودرو ساز ضرر نکنه

 • ناشناس

  برای یه بار هم که شده دمتون گرم

 • علیرضا

  ولا بخدا چ خبره پراید قراضه ۴۰۰ ملیون .دمت گرم وزارت صمت .عالی عالی عالی

  • ناشناس

   فقط بخور بخور واسه وزیر وزراس

 • از اهالی جهنم

  یعنی الان یک و نیم درصد ارزش خودرو رو پرداخت کنن نیازی به گواهی اسقاط ندارند؟؟؟؟یعنی الان جلوی حربه دلالان و مافیای خودرو رو گرفتین!!!باز پولدار برنده اس ننگ بر شما کهواقعا به معنای تام بیسواد هستین....می میرین یه کم پول از پولدار به یه فقیر بیچاره برسه تا با اون لااقل ماشین ش رو نو کنه تو اسنپ جون بکنه

  • ناشناس

   خیر پول فرسوده رو باید تقدیم دولت صمت بفرمایید

 • ناشناس

  پس فرسوده هاحالاحالاهامهمونتون هستندتادودکنندقلبتون وایسه

 • حسین

  تابلو بود یکاری میکنن کلا به نفع خودشون تموم بشه اصلا کل این داستان زیر سر خودشون بود چون کی میتونه خودرو وارد کنه در صورتی زیر پوستی واردات خودرو مثل تولیدشون انحصاری یک نقشه کشیدن تا بجای چهل پنجاه میلیون یا صد میلیون با سه چهار میلیون تومن کارشون قانونی راه بندازن فقط فکر پر کردن جیب خودشون هستن اخه چطور یهووقیمت دولتی پنجاه میلیون بود شد سه نیم چهار تومن یا صد میلیون بازار ازاد بشه چهل تومن دولت بفکر نوسازی یا یک پولی بگیره تا بچه های خودشون با وارد کردن خودرو سودهای چندهزار میلیاردی به جیب بزنن چقدر تابلو رانت خوری میکنن

 • اسماعیل

  فقط فکر جیب خودشو نن تا حالا کی فکرفقیر و زحمتکش بودن

 • بی نام

  آقا بزارید خودروهای فرسوده اسقاط بشه مالک خودروی فرسوده هم با فروش ماشینش بتواند ماشین مدل بالا تر و ایمن تری بخرد شما از پول گمرکی کم کنید که بنفع وارد کننده باشه ولی اسقاط رو اصلا حذف نکنید

  • ناشناس

   چشم

 • مصطفی

  باید فقط فکر خودتون باشید خوب بزارید چهار تا آدم بدبخت خدا زده که از دار دنیا یه ماشین قراضه دارند یه خورده جون بگیرن با پول چهارتا مولتی میلیاردری که میخان سوار ماشین خارجی بشن وپز بدن

 • بنده خدا

  سلام به همه هموطنان عزیزم من پرايد مدل۸۸دارم موتوری اوکی تا۱۶۰شایدهم ۱۷۰هم باهاش رفتم سرکارنیست هرکس میگه لاف می زنم می تونه امتحانش کنه فقط ظاهری سکم آفتاب سوختگی داره هرکس خواست من۱۳۰میلیون میدم بجای اینکه ۴۰۰ویا۵۰۰م بخرید تمام مدارک هم بنام خومه پ ایدهم بندرعباسه فقط پیام کسی خواست در خدمتم 🙏

  • ناشناس

   سلام من خریدارشم

   • ناشناس

    مدل۸۸اسقاطی به حساب نمیاد وله خرجی نکن لطفا

 • محسن

  خواستند یک عده ای با ماشین فرسوده ای که دارند فرصت طلبی کنند با این موضوع خورد تو زکشون. البته حقشان هست. از آب گل آلود ماهی میگیرند.

  • ناشناس

   شکر نخور

  • باشو

   شعور چیز خوبیه، داشته باش یکم

  • ناشناس

   الان هشتاد درصد ماشینا تو ایران اسقاطی حساب میشن پس اگه اسقاط نشن از یه طرف کمبود سوخت پیدا میشه از طرف دیگه هوای آلوده نسیب شما میشه👍

  • ناشناس

   چرا اون موقع که طرف خودرو ثبت نامی رو می‌خرید ۲۰۰بعد تو بازار ۵۰۰_۶۰۰میفروخت کسی صداش در نیومد همه به به چه چه میکردن الان که خودرو فرسوده رفت بالا اونم مال آدم مستضعف که بتونه ماشین بهتر سوارشه شد دلال سود جو وپدرسوخته والا عجب ملتی عجب دولتی اصلا مردم خوبی نیستیم،😔😔

 • مهرزاپ

  الان که رسید به قشر ضعیف دل آسمان تپید.درولت و دلال دستش تو یه کاسه است.دلال و دولت و خودرو ساز دارن در حق مردم جنایت میکنن

 • مهرزاد

  سید دلالان .سید خودروسازان.سید ...... رئیس جمهود که خودشو سید محرومان جا زد چی شد سید الان قانون برا دور زدن محرومان به نفع دلالان ترسیم کردی

 • مجید

  وقت بخیر - لطفا شرایط و قوانین برای ماشینهای فرسوده درنظر بگیرید که هم دلالی از بین بره و هم کسی که ماشین فرسوده داره بهش کمک بشه. مالک ماشین فرسوده حتما دلال نیست.

 • امید

  لالمونی بگیرین وخفه شین قیمتها میاد پایین
  مسعولان بیعرضه لاف زن

  • ناشناس

   اولویت اول تاکسی های فرسوده باشن منطقی هست این به نفع مردم هم میشه ناوگان حمل و نقل عمومی هم یه نفسی میکشه خریدار پولشو بریزه به حساب دولت در عوض دولت بایه وام کم بهره و اقساط منطقی یه تاکسی نو دراختیار راننده و مردم قرار میده اما کجاست گوش شنوا

 • خسته!!!!

  اگر دولت در مورد خودروهای از رده خارج شده مانع عدم تردد را جهت دریافت معاینه فنی اجرا کند وصاحبان خودروها مجبور باشند هر سه ماه معاینه فنی بگیرند مجبور میشوند خودروهای فرسوده را زودتر بفروشند.

  • ناشناس

   معاینه فنی هم مثل دولتت دزده پول میگیره معاینه میده
   اینا خودشون به خودشون میزنند دزد که از دزد بدزده شاه دزده
   به فکر ملت نیستند دولت بی عرضه یاد گرفتند که فش هم‌بشنوند سرشونو پائین بیندازند کار خودشونو کنند

  • ناشناس

   حرف مفت نزن

 • ناشناس

  باز هم کلک ایرانی و مسخره بازی،فقط از خدا بخواهید اون نون خالی که تو دستون مونده، خدا از تون نگیره،حیففففف.....

 • اسی بندری

  یاد اون بنده خدایی افتادم که آگهی کرده بود پیکان ۸۲معاوضه با سایناخشک😥

 • مهدی

  برای بخوربخور خودتون خوب طرح ولایحه میدین خوب این ماشین های فرسوده مال شما واقوامتون نیست مال یک عده آدم بدبخت بیچاره مثل ماست اگه مال شما میبود حتمن طرف بایدمی رفت یک خودرواسقاط میکرد

 • ناشناس

  مگر این دولت مستضعفان نبود چرا حال کسی که سالهاست هزینه هنگفت و بنزین آزاد ریخته تو این ماشین از رده خارج و بیشتر از این مبالغ نجومی بقول شما هزینه کرده و مشوقین برای تعویض نداشته راه دور زدن این محرومان را با پول دادن گذلشته

 • علی

  شرایط در این کشور طوری است که امکان اینکه خوروهای فرسوده از دور خارج شوند وجود ندارد. و با توجه به اینکه خودروهای فرسوده مورد استفاده اقشار کم درآمد جامعه قرار دارد امکان تبدیل آن وجود ندارد

 • لوبیا

  این جماعت میخواد یکشبه از زمین بلند بشن ولی دولتم که خوب دستشون رو خونده و دندوناشونو شمرده فکر همجاشو کرده 🤣🤣🤣
  ی زمانی به دولت خورده می‌گرفتیم ولی الان مشخص شد ما ملت خوبی نیستیم

 • خلیل‌شکوری‌اسنقی‌مهربان

  اخرین نکته منطقی است علاوه برقیمت خودرواسقاطی یک وام و یا تشویقی نیز لحاظ کنند بهتر است، وگرنه دارنده خودرو کهنه تا میتواند مقاومت خواهدکرد،
  که به ضرر جامعه است خصوص. درشهرهای بزرگ،
  تصادف، مصرف دوبرابری بنزین ووو.

 • بی خیال

  این همه گفتی ببخشید بدرد خودت می خوره قیمتی نجومی شده تمام خودتو داداش خسته نکن قانون چی چی هست تو بازار قیمت دلال فروشنده مشخص می کنه نه شما پس لطفا.....

 • ناشناس

  سیاست های تنبیهی را خوب اومدی، آخه آدم نسبتا محترم، کسی که خودرو اسقاطی سوار میشه اونم از نوع پراید و پیکان ،نشاندهنده اینه که از روی فقر و ناچاری مجبور شده سوار این لگن ها بشه.چرا تو کشور ما هرچی سیاستهای تنبیهی هست برای فقر است و هر چه سیاست های تشویقی هست برای ثروتمندان ؟!

  • ناشناس

   طمع هم حدی داره لامصب . طرف بتونه پنجاه ملیون بالای فی بده یا چند مدل بالاترشو بخره باید راضی باشه نه اینکه معاوضه با پارس تازه زده چت هم پاسخگو نیستم فقط تماس 😁😁😁

 • علی

  شما مسیولین فقط به پولدارها برسین و کارشون راه بندازین . صاحبان این خودروهای اسقاطی فقیرو مستضعفن .میخوان هرجور شده ماشین بفروشن مدل بالاتر بگیرن .فقط بلدین فقرا دور بزنین .

 • ناشناس

  درضمن پروفسور طرف اگه بخواد ماشینشو کیلویی بفروشه بالای صد ملیونه .سی ملیونتو بزار جلو آینه دوبرابر بشه

 • مهدی

  پس منتطر الودگیهای بیشتر هوا باشید ماشینهای میلیاردی در کنار خودروهای فرسوده در کلان شهرها

 • آریا

  تحلیل ابکی

 • ناشناس

  بااین روش خودروهای فرسوده با ز هم وجود خواهند داشت ووپول مفت از صدور گواهینامه اسقاط خواهند که مطلوب دست اندر کاران می باشد

 • علی

  باید خودروسازان ماشین رونصف قیمت نو بخرند و مابقی رواقساط کنن تمام خودروهای فرسوده خودبخود جمع میشن اینکه الان اینکه این طرح روریختن وقتی خوردقیمت نجومی گرفته وارد کننده ۱٫۵ درصد رومیده و خودرو را وارد می‌کنه چون بنفعش هست

 • پیکان

  عه دلمون خوش بود یه ماشین مدل بالاتر سوار میشیم انگاری باید با همین سرکنیم

 • هادی

  حالا که اینطورشدمنم باهمون پرایدقراضه توخیابونا میگردم یاپراید۸۱منو۳۰۰ملیون میخرین یابایددودش بره توچشمتون،😂

 • حسن

  تمام این نوشته ها ج۶لیست
  یک جوامرد پیدا بشه به قول خود عمل کنه این دلالها بساطشونو جمع میکنن
  بازم موش دواندن
  اگر این روند واردات وحرف وزیر مثل قبلی ها خراب نشود
  قول میدم ابرانی وخارجی بااای یک میلیارد نباشه
  همان لکسوش که یک ماه ۷ میلیارر ارزان شد خوب این حباب داره منفجر میشه همین ماشین دوماه دیگه یک میلیار قیمت میشه

 • ساسان

  یکبار از دستشان در رفت خبر رانتی قبل از اقدام خودیها به دست مردم رسید حالا زمین و زمان رو به هم میدوزند تا ملت رو سر کیسه کنند گواهی اسقاط یکی از ارکان قانون واردات خودرو هست و اگر بخوان تغییر بدن مجددا باید لایحه بره مجلس وهزار کار دیگه گول نخورید مجبورند خودرو اسقاط کنند ولی چون دولتیها باید وارد کنند میخواحد اکثر سود رو ببرند

  • علی

   باش تا صبح دولتت بدمد

 • ناشناس

  بگو بفیوزا من اگه داشتن نمی‌رفتم پیکان مدل ۸۰بخرم تو سن ۴۰ سالگی ۷۰ملیون بخرمش حالا بدمش ۴۰ملیون پ چرا جلو ماشین نگرفتیید ک ما نخریمش ۷۰ ملیون العان میتونی بگی چرا گذاشتنش ۲۰۰ملیون بعد بگی تو اوراقیا پرن ماشین خجالت نمی کشید

 • حقگو

  طفلی این جوونها با چندرقاز پولشون میتونستن یک پی کی
  یا پراید قراضه بخرن
  با این طرح اینم از جوانها گرفتن😔

  • ناشناس

   اگر اعلام کنند هر کد ملی میتونه فقط یک خودرو اسقاط کنه دلالی جمع میشه،دارندگان خودروی فرسوده این پول را میخوان تا ماشینشون را عوض کنند،خوب با فروش ماشینشون دوباره پول را میبرند از کارخانجات خودتون ماشین میخرند و این پول آخر آخر توجیب خودروسازی و دولت میره درسته؟خوب حالا اینا بیاند راهکار بدهند که مردم زودتر آسانتر بتونند خودرو فرسوده را تحویل بدهند وخودروی صفر همین کارخانه های تولید کننده داخلی را بخرند،به قیمت واقعی منصفانه و البته اقساط

 • ایرانی

  سلام خواهشا بگذارید یک نونی به قشر ضعیف از پولدارها بهشون برسه ازشون کسر نمیشه وحسی هم ندارند وراضی هستند واز اونطرف قشر ضعیف خوشحال میشه وحسی خوب بهش میده وراضی از خدا وبنده خدا ودولت میشه یابگذارید خودروصفر و نو به صاحب خودرو فرسوده برسه اگر ناراحتید یک پولی ودرصدی هم قشر ضعیف بهتون میده اگر خودروسازان ودلالان که خودتون هستید پیشنهاد میداد که فارس قبول میکردید حداقل خودرو فرسوده را خودتون بخرید یا خودرو جایگزینش بکنید یا بگذارید قشر ضعیف با شراکت دولت یا پولدار خودرو خارجی وارد کنن تا نون به همه برسد برای یکبار هم که شده فکر قشر ضعیف دارای خودرو فرسوده هم باشید ممنون

 • Ali

  بله آقای فعال وارد کننده. شما می خواهید مردم خودرو خود را مفت به شما بدهند تا شما سود کلان ببرید زهی خیال باطل

 • ناشناس

  شکر توکله دولت

 • محمد

  یکی اون بالا تو متنش گفته ماشین قراضه هاتون اینقد سوار شید دود کنه قلبتون وایسه.
  ادم بیشعور ما ب این دود ادت کردیم هیچیمون نمیشه تو مواظب باش تو لجن ک داری شنا میکنی خفه نشی ...

 • کمیل

  زرنگ بازی دولت که با یه تیر چند نشون میزنه تا جیب اعضاشو پر کنه،اول میان دست میذارن رو صنعت خودرو بعد اجازه واردات به خودروسازان،درآمد میلیاردی از واردات خودرو به اسم مالیات و دارایی و غیره بعد شرط می ذاره که باید گواهی اسقاط خودرو باشه،به عمد اینو مطرح کرد تا قیمت خودرو فرسوده بره بالا و صحبت چند صد میلیون باشه،حالا اومده میگه به جا چند صد میلیون نهایتش سی یا سی و پنج میلیون در ازای هر گواهی بدین به دولت تا اجازه واردات بدیم بهتون ،به مرگ میگیرن طرف به تب راضی باشه که هیچ با کله بره واس پرداخت پول زور بهشون،حالا هی بگین فلانی شش کلاس سواد بیشتر نداره

 • س

  فقط این جوری میدانم اینا طرف مستکبرند نه مضتظف بعد دم ازطرفداری مضتظف میزنید فقط وفقط این حرفها پوچ تو خالی هست که قشرضیعف همه‌ی شمارا شناخته اند فقط باید جیب مستکبر پرپول شود نتوانستید ببینید دهک ۱جامه تا ۵ جامه دوریال توجیبش برود اسمی هست که خود دولت گذاشته دهک ۱و۵فقیر هستند باز هم خدارا شکر میکنیم که نیازی بشماها نداریم خدارا شکر

 • جمشید

  اینھا برای پولدارهاناراحتندکھ چراپولشان به مردم فقیربرسدبجزفقیرھا کی خودروفرسودھ دارد

 • دبیربازنشسته

  اوایل انقلاب هرکسی خودرو است بعداز15سال .اگردست به دست نمی شدخودروی فرسوده راازاو‌می گرفتند و همان مدل خودروی صفر می دادن بدون پرداخت پول اضافه.

 • ناشناس

  اولا خودروی فرسوده چند نوع هستند خودروهایی هستند که تمام قسمتهای موتور واتاق وتمام متعلقات خودرو وقابل حرکت کردن هست فرسوده است که قیمت آنها بالای ۸۰ میلیون بود خودروهای فرسوده سالم بالای 150 میلیون وخودروهای خاص سالم که فرق می‌کند خودروهای فرسوده ای که دوستانی که جیبشان پر از پول هست و الزام هست برای واردات حتما گواهی اسقاط داشته باشند وچون قشر افرادی که خودرو فرسوده دراختیار دارن وتوانایی واردات هم ندارند اقدام به افزایش درست این خودروها کردند وکاملا هم درست هست وحال باید در بازار بین وارد کننده واسقاط کننده قیمت توافقی بازار انجام شود رئیس اتحادیه هم باید ابتدا به افزایش قیمت وعدم عرضه کم وپایین بودن کیفیت اخودروهای داخلی اعتراض کنه نه به افزایش صحیح خودرو فرسوده

 • ناشناس

  ولی یکی از اهداف اصلی واردات حذف خودروهای فرسوده و پرمصرف بنزینی است که اینطوری به نفع وارد کنندگان این هدف اصلی حذف میشود.

 • مستاجر بیچاره

  سلام‌...مهندس که این همه متن نوشتی که مردم بخونن اقای ریس مربوطه که عرض کردین طرح گواهی اسقاط رو میشه با طرح جاگیزین مثلا ۱ درصد که گفتین پولی بگیرن ..پس معلوم شد که شما نمیخواید اصلا خودروی فرسوده تو ایران جمع بشه هدف شما معلومه اگر واقعا به فکر جان مردم هم ازنظر کیفت اب هوا و هم ایمنی خودرو ها وسوختی که داره از خودروی فرسوده یارنه ای مصرف میکنه جلو گیری کنید که قطعا به نفع کشور هم هست و اقتصاد ما هم رشد میکنه پس یکاری کن مردم سوار خودروی نو بشن فرسوده ها جمع بشه مثلا مالک فرسوده بیاد خودش تحویل بده یه خودرو بگیره بعد الباقی قیمت که خیلی مهمه رو اقساط بلند مدت بدین اگر شما واقعا بفکر مردم و کشور هستید بسم الله نه مث بحث مسکن که مهاجران افغانی تو ایران خونه دار شدن ولی ایرانی ها چند دهه هست که مستاجرن یه خورده به فکر مردم و کشور باشید حضرت اقا رهبر عزیز کشورم هم فرمودند کمک به قشر ظعیف و ریشه کنی فقر اولویت هس پس خواهشن اجرا کنید.

 • علی

  اصلا گواهی اسقاط یعنی چی؟ یعنی ماشین فرسوده اسقاط بشه و در قبالش یکدستگاه خودرو تولید یا وارد بشه
  خوب حالا شما میخوایید بجای از رده خارج کردن ماشین فرسوده یا همون گواهی اسقاط از تولید کننده و وارد کننده به فرض 40تومن بگیری و بعد ok طرف ماشین رو راحت وارد ویا تولید میکنه خوب اونوقت دیگه حق نداری برای ماشین فرسوده قانون وضع کنی اون ماشینم مثل یه ماشین 5 میلیاردی حق تردد تو شهر رو داره اینا همش بازیه دوستان اونقدر از رده خارج کردن تمام ماشینهای فرسوده کل ایران یک شبه سادست ولی نمیخوان

 • احسان

  دنیا رو دست سرمایه دارها میچرخه دولت ها هم نوچه و اونا هستن...

 • مرتضی

  یادتونه ک با دل خوش میرفتین طرح جایگزینی خودرو ماشین فرسودتونو بدون هیچ مبلغی ب دولت میدادین تا بتونین شرکت در قرعه کشی کنید!!! الان همون خودروهایی ک مجانی ازتون گرفتن رو دارن بخود ملت با پول فراوان میفروشن...!!! بعله اینجا ایرانه نخوری میخورنت

 • حسین

  سلام به چرت و پرتهای این سایت گوش ندید خودش گفته با کمبود خودرو اسقاطی فعلا که فراوون هستن و میخوان شما رو دل سرد کنن اینها طرفدار دلالن مثل ماشینهای کارخانه را میخرن سه برابر میفروشن تو بازار ازاد دولت بره یه فکری برای اونا کنه چا اشکالی داره طرف ماشین مدل پایین بفروشه یه مدل بالا سوار شه اونی هم که ماشین وارد میکنه سود میلیاردی میکنه

 • ب ز

  باز هم خیانت باز هم دزدی باز هم راه فرارپس تکلیف آلودگی هوا چه میشود

 • رضا رضافر

  یه پیکان80 دارم سالم کسی خاست 80 میدم
  6دنده فانتوم رینگ اسپرت
  خریدار بسم الله بیاد پای معامله کرج هستم

 • حامد

  مشوق بکارببرین برای دارندگان خودروی فرسوده ولی ابزارتنبیهی اوج بی شرفی بی وجدانی مسئولین رو میرسونه اگه استفاده کنن.

 • مظلوم

  ستاد خبری وزارت اطلاعات رئیس جمهور عزیز نگذارید دلالان خودرو به سر بازار خودرو چنین هرج و مرجی به وجود بیاورند اگر به این صورت باشه تو تمام سازمان حمل و نقل نیز اثر خود را نشان خواهد داد.

 • ناشناس

  خب چرا اصلا یکی از شرایط واردات ماشین رو گواهی اسقاط گذاشتین؟ هم از اول می گفتین ۴۰۰۰۰ تومن بریزین تو جیب سوراخ شده ی دولت، دلخوشیم به قشر فقیر نمی دادین. ما از این امامزاده ۴۴ ساله معجزه ندیدیم دوستان!

 • ناشناس

  سلام اینهااگرازفقربدبختی مردم خبرندارندپس بدانیدازخداپیغمبرهم خبرندارنداینهانه تنهافقرنشانه رفتن بلکه دین ایمان راهم نشانه رفتن

 • تورج

  کدااااام خودرو به قولشما فرسوده۲۰ تا۳۰ میلیونه تابریم ۲۰ ، ۳۰ تا بخریم
  انگار بعضیها از یه کره دیگه امدن
  مدل پایینا قیمتشان همینه که هست
  مخاین ، بخای ، نمخاین ، نخاین،

 • من

  این جو گرانی فرسوده رو خود دولت راه انداخت. تا وارد کننده بدون اعتراض و با احترام تمام پولی هم بابت گواهی اسقاط بده به دولت. پس باز هم این وسط دولت سودش میکنه نه وارد کننده و نه فروشنده خودرو فرسوده

 • تورج

  خودرو مدل پایین بخاطر اسقاط برای واردات خودرو های چندمیلیاردی بشه ۵۰۰ میلیون تومان اسمش سودجویه بعضی خورزوخان ایناس
  ولی محصولات خودروهای تخمی تخیلی
  داخلی خودشان توفاصله یکی دوسال قیمت هاشان نجومی بشه سود جویی نیست اقتصادمقاومتیه

 • ناشناس

  قانون تو این کشور سلاحیه که باهاش مردمو بدوشن و ساکتشان نگه دارن و کشور شده بهشت پولدارها و قانونگریزی. اینجا هم دولت به تنها چیزی که فکر نکرده ریه مردمه و پولدارها چون پول دارن هر قانونی را دور میزنن و مافیای خودرو که مسولین هم جزوس هستن به سوداوریشون خللی وارد نمیشه

 • ناشناس

  خاک توسرتون کاری میکنیدکه خودروی فرسوده همیشه توخیابان بمونه درسته قیمتها خیلی بالا بودحداقل مردم بااین بخشنامه احساس عدالت کردن میکردن چون همه سرمایه داروهم مردم عادی ازآن منفعت میبردن.

 • کمال

  گواهی اسقاط بدون نیاز به اسقاط؟؟!!! یعنی راه باز کردن برای فساد و گواهی فروشی و جعل کردن و... که به نفع دلالان حرفه ای است. معمولا ماشین های قدیمی بالای ۱۵ سال قدمت را طبقات پایین جامعه دارند که نمی توانند تبدیل به احسن هم بکنند. چه عیبی داشت خیری به خانواده های طبقات پایین برسد و شرکت ها و افراد دارای توان خرید بالا و ماشینهای وارداتی که بیشتر هم برای فروش در بازار داخلی است، سودشان کمی کمتر شود. عجیب است که چقدر به این مسئله حمله رسانه ای شد و جوسازی شد

 • محمد امین زارعی

  من یک پراید مدل ۸۴ دارم کارکرد ۳۸۵ هزار
  یکم خرج داره
  می فروشم ۲۰۰ میلیون کسی خواست زنگ بزنه

 • ایرانی

  اگه پول داشتن اسقاط سوار نمیشدن

 • امیر

  سلام من یک کارگرم کچندوقته سرگذرکاربهم نمیخوره به امام حسین دوتابچه دارم مستعجرم اجارم عقب افتاده به فاطمه زهراع خیلی مهتاجم زنم زانوش آب برداشته ندارم ببرمش دکتراگه مسلمونی میتونه کمکم کنه انسانیت کنید خدا عزیزانتو نگه داره واقعا کسی میتونه کمکم کنه

 • علی

  باسلام
  پراید۱۳۲ مدل ۸۸ موتوری سالم میدم ۱۸۰
  کسی خواست درخدمام

 • حمیدرضا

  ای کاش ما صنعتی به نام خودرو سازی نداشتیم که مافیای لیبرال دولت و مردم رو به بازی بگیرد خوشا به حال افغانستان

 • ناشناس

  وقتی که سرمایه دار ماشین 600 میلیون وارد می‌کند 600 میلیون هم گمرکی می‌دهد میشه یک دویست فروشش چقدر ه تو ایران هفت میلیارد به بالا آیا کسی که با پیکان مدل 50 هنوز کرایه کشی می‌کند اشکال دارد اون وارد کننده دوتا را اسقاط مثلا بشود 500 میلیون آه آن بینوا هم بشود دعا برای وارد کننده یا نه حتمأ باید سرمایه دار کلفت تر بشه تاختن تا کجا چرا خودرو سازان پول مردم بلوکه کردند والان به ریش مردم می خندند وپژو 160 میلیونی را بدون سرو صدا 290 میلیون کردند وباز هم خبری نیست باز هم منتظر ند یک کم دیگر رد کنند کم رفته بابا بس است بخدا دیگر جا ندارد

 • سیامک

  طرح شونم همش الکی هست ماشین وارد میکنم به قیمت تا حق می فروشند ولی مردم باید همیشه پیرو باشند

 • اکبر اسدی

  در کدام کشور با این روش اقدام می کنند؟؟؟!!!! وقتی افراد کوچک برای کارهای بزرگ گمارده میشوند هر طرحی به یک بحران تبدیل میشود

 • محمد

  یکی نیست بگه این ستادبراچی تشکیل شده حقوق بیت المال بگیره یعنی چی گواهی اسقاط میفروشن بگیدمغازه بازکردن برای تیغ زدن این ماشینهای اوراقی دست مردم فقیر که توان عوض کردن ندارن بزارین بفروشن یه ماشین مدل بالابگیرن چرادولت حسوده توراه خدا پخشش کنیدنظرمنو

 • سعید

  ابزار تنبیهی.........واقعا که...کسی که خودرو مدل پایین داره و بخاد 30تومن بفروشه برای اسقاط که قدرت خرید نداره.اونی هم که پول داره که ماشین وارداتی میخره.پس این آشغال های ساخت داخل رو کی میخواد بخره.لااقل اگه خودرو اسقاطی رو اونی ک میخواد وارد کنه 300بخره هم کار فروشنده هم خریدار راه میوفته.

 • امید

  اینها همش زیر سر قالیباف ومجلس انقلابیه که درمقابل دریافت شاسی بلندها اجازه دادن بجای رده خارج کردن خودرو فرسوده یک ونیم درصد پول پرداخت کنن به والله قسم همش زیر سر قالیباف وبس

 • اصی

  این وزیر وزرا چشمشون ور نمیداره قشر بی بضاعت جامعه بعد از چندین دهه سوار بر خودروهای فرسوده اختلاس که نه پولی از بازار ثروتمندان عزیز نصیبشان شود.!

 • اصی

  ای کاش وزیر صمت این برش رو برای تموم رانت خاران محترم باسرمایه های ب ا د آورده میداشتن

 • تفکر

  همیشه شعبون یه بار هم رمضون.قیمت نجومی مال ماشینهای خارجی کار کرده که یه شبه سر از چند ده میلیارد در آوردن نه ماشین فرسوده صد دوبیتی رو حالا میگن چهارصد کلا دوبرابر شده نه مثل ماشین خارجی که خریدش نهایتا چهارصد میلیون بو ده وای الان قیمتش چهل میلیارد هست.این چند برابر میشه.....

 • ابراهیم بهرام پور

  معلوم هست کسی دلش برا اونی که ماشین مدل پایین سوار میشه نسوخته و همه سودها باید برای اونی که توان مالیش بیشتر هست باشه واین کارم کردن که این جو راه بیفته و بتونن پول بیشتراز وارد کننده بگیرن اگر دولت واقعا دلسوز مردم هست بیاد وام بلند مدت بدون بهره بده به کسایی که ماشین مدل پایین دارن تا بتونن ماشینشونو اسقاط کنن و ماشین نو سوار بشن که البته این کار رو که نمی کنن هیچ به جاش از ابزار تنبیهی استفاده خواهند کرد چون براشون کسی که از نداری ماشین مدل پایین سوار میشه هیچ اهمیتی نداره وباید جیب اون وارد کننده رو پر کنن مثل همیشه

 • مراد

  پس چطور یه بنده خدایی تو رو خودم پیکان اسقاطی بالای ۱۵۰ م بابتش پول داد..‌.!معلوم نی کی راس میگه

 • م

  لعنت به شرف یزخی مسئولان .. به جای اینکه یه پولی هم تو جیب اقشار کم درآمد و مستضعف بره، یه راهی رو جایگزین کردن که همون پول تو جیب خودشون بره. لعنت به شرف این مسئولا

 • سالار

  جالب شد بدون اینکه ماشین اسقاطی از رده خارج بشه گواهی اسقاط میدن از اول میخواستند قیمت پراید بشه مثلاً چهار صد تومان بعد بگن ما گواهی می‌دیم چهل تومان از مردم نخرید از دولت بخرید پس تکلیف ماشینهای اسقاطی چی میشه به درک بیان خیابان هوا را آلوده کنن
  آی خوب گوش میبرند این دولتی ها

 • سیف اله پیری

  یک مثل ترکی میگه ایپ گلر دواناخدان گچر مگه ماندیم دست ماشین بدیم ۳۰ م ۲ماه میندازیم اسنپ ماشین برایمان میمانه مفت پس شماها به فکر خودتان باشید فعلا

 • فری

  سلام عجب سیاستی خدا شاهده شیطان باید بیاد پیش شما درس بگیره. خودتون اومدید شایعه کردید داخل برنامه دیوار .بعد میآید میگید دولت به شما گواهی پولی میده مثلا نسب قیمت .افرین به این مغز وطرح

 • علی

  دولت محرومان سید مظلومان این ن خودروهای فرسوده که کمی به قیمت بالا بفروش میرفت که تا مقداری از بد بختیهاشون را کم کنه اونهم شما جلوش را بگیرید نگذارید که مردم خودشون هم باونهاکمک کند چون که آدمهای بد بخت هستم که خودرو های فرسوده دارند نگذارید آدمهای ضعیف به نوازی برسند

 • کیسان‌

  حالا چی شده یه سری دارن خودشونو از هم میدرند؟ اون موقع که ماشین یه میلیاردی ثروتمندان شد ۳،۴ میلیارد جرا حرفی نمیزدید؟؟ حالا که یه قشری پیکان و پراید ۱۰۰ تومنی رو میخواد ۳۰۰ تومن بفروشه خودتون رو دارید جر میدید ؟؟ پس مشخصه که دوس دارید اون قشر تو همون وضعیت بمونه چون به سودتونه،،،شررررم بادااااا

 • ناشناس

  شده یه کاری کنی به نفع مردم بشه،همش به نفع دلالان ووووو،خواهش میکنم فقط یه کار درست ،ماشین وارد میکنی دردسر به مردم،آخه چرا همش ماشین،ماشین ماشین یه نفر به فکر مسکن وخوراک هم باشه

 • بینام

  قبلاً به بانک معرفی می‌کردند و با4درصد ماشین را با ماشین جدید تعویض میکردند این خوب بود ولی الان شرایطشون حتما فرق می‌کنه به صلاحشون نیست.

 • فقیر

  اللهم العن قوم الظالمین

 • مهدی

  فروشنده خودرو پراید صبا

 • بهروز

  مردم هوای همدیگر و باید داشته باشند این چه کاری ماشین آشغال بی این گرونی

 • باشو

  خیلی جالبه، مورد بود طرف گف،بیا ماشینت بزار میخرن خوش قیمت شده ماشینت، در جواب گفتم همین پیکان82سوار میشم ولی هر روز دم نمایندگی التماس نمیکنم، اون خودرو ای که اقایون میگن فرسوده والله عظیم از تارا و دنا و کوفت و زهر مار هنوز با کیفیتر هستش، پیکان من 20ساله داره میره موتور صفر کارخونس، طرف دنا خریده هزار تا کار نکرده شاتون زده،سورن خریده یتقان زده، پارس خریده واشر زده، عمرا، تا قیمتها واقعی نشه این سالار رو بفروشم، ماشین باکیفیت بدن اره وگرنه عمرا،

 • منصور

  متاسفم برای همه مسئولین که هنز نتوانسته اند الگویی مناسب برای جایگزینی خودرو فرسوده بکار گیرند
  اگه بفهمن بهترین الگو کشورهای اروپایی هستن که ماشین فرسوده رو میگیرن و ماشین نو با اقساط طولانی با بهره کم میدن

 • باشو

  بعدشم اون حرامخورهای که رانت دارن و تو این اوضاع هر روز گنده تر میشن عمرا اجازه بدن، ی مستمند دو تومن گیرش بیاد، بدبخت اونهایی که ذوق کرده بودن، تو این مملکت نشده هنوز ی قانون تصویب بشه ب نفع قشر فقیر باشه، اگر من فقیر نباشم اونایی که گردن کلفتن چطور کلفت تر بشن، فاتحه اش رو خیلی وقته خوندیم، این قبر میت توش نیس،

 • یاسر

  فقط اخرش جالب بود که فرمودین دارندگان خودرو فرسوده تنبیه بشن،عزیز من ما اگه توانایی مالی داشتیم از خدا میخواستیم ماشین صفر سوار شیم .اونم نه از نوع چینی بلکه مایلیم خودرو ژاپنی و کره ای داشته باشیم.

 • محمود

  وقتی یک پراید صفر که برای دولت کمتر از ۷۰ ملیون تمام میشه دارند میدند ۳۰۰ملیون یعنی ۲۳۰ملیون پول پلاک میگیرند چه انتظاری دارند که همان پلاک رده خارج شود با۳۰ ملیون نه دادا مردم باید بدانند هر ماشینی خواست از رده خارج شود دو سوم پول ان ماشین را باید دریافت کنند وپلاک خودری خودشان را باطل کنند....توانا بود هر که دانا بود

 • اکبر

  ماملت ایران خون دادیم که اینگونه باهامون رفتار بشه ایول بابا دلال بازی جم کنید کجای دنیا اینجوریه

 • سالار

  اقا آدم یه کاری می‌کنه که نه سیخ بسوزه نه جگر یعنی چرا اسم نام و رسم آدمهای مستضعف خراب میکنید من خیلی از این مستضعفین را میشناسم که پیکان بماند دوچرخه هم ندارن ولی دیدم یارو چهاردهنه مغازه میوه فروشی داره یدونه پیکان داره و جای ارابه و وانت کارگرانش استفاده میکنند یکسری آدمهای سودجو و قانون‌شکن اینکار را میکنند پس لیاقت مون همینه حوصله جواب دادن ندارم برای شعورش آدم ارزش قائل میشه .

 • تنها

  تف تو شرفتون که فقط به فکر جیب گشادتر از خودتون هستید،یعنی با این تصمیم یه دونه هم ماشین اوراقی،اسقاط نمیشه.چقد پستید🤮

 • ناشناس

  بله یگ شبه ماشین ازچهل ملیون سد ملیون از سد تا دویست ملیون یا سیصد بلاتر چهارصد ملیون اینها تنبی در نظر نگرفن اقایون حالا که به نفع مردم بد بخت است حقشان باید تنبی بشن چون اقاییان سودشان به خطر می افتد بله باید تنبی بشن اصلا حقی ندارن گران بفروشن گران فروشی حق اقا زاده هاست نه مردم

 • ناشناس

  اگرطرفدارقشرضعیف هستین الان وقتشه که حمایت کنین مسافرکشاوافرادیکه ماشینهای کهنه دارن صاحب ماشین کمی مدل بالاترین مگراینکه دستتون بادلال واسطه تویه کاسه باشه

 • رضا

  تا این خونخوارا هست مملکت درست نمیشه

 • مهرداد

  بی شک دولت جمهوری اسلامی از بهمن 57تا حالا طرفدار سرمایه دار بوده و هست و پشیزی برای عوام قائل نیست مگه چی میشه اون میلیاردر 300 میلیون هم بده برای اسقاط ی ماشین

 • باجگیران

  تقریبا همه دارندگان خودروهای فرسوده از محرومان جامعه هستند و تقریبا تمام وارد کنندگان خودرو از متمولان کا با واردات میلیاردی سود می‌کنند.
  اگر در کل حکومت جمهوری اسلامی یک قانون به نفع محرومان میخواست باشه همین واردات خودرو به شرط اسقاط خودروی فرسوده بود که حضرات در همین حد هم نخواستن محرومین و پابرهنه ها که مثلا انقلاب قرار بود بداد اونا برسه کمی از الامشون کم بشه.

 • ایمان

  اگر قرار بر گرفتن پول بابت خودرو و یا گرفتن گواهی اسقاط از محل اسقاط های قدیمی بوده است چه نیازی بر این بوده که قانون گذار شرط اسقاط خودرو برای وارد کننده و یا تولید کننده بگذارد...هدف از واردات شکستن انحصار خودرو و شکست قیمت و از رده خارج شدن خودرو های فرسوده بوده است پس با این صحبت ها مات یه مدتی سر کار بوده و هیچ اتفاقی هم در مورد واردات انجام نگرفته

 • مهران

  اینجوری باشه ماهم خودرو اسقاطی توی سامانه ثبت نمی‌کنیم تا وقتی که جوون داره ازش استفاده میکنیم

 • معلم

  نمیگذارند چیزی به دست افراد فقیر برسد قوانین به نفع از ما بهترون را یک روزه وضع می کنند

 • ناشناس

  دولت فقط فکر خودش هست
  جای خودروی اسقاطی باید به دولت گشنه پول بدیم تا نمازمان درست بشه
  بدبخت های گشنه گدا های سامره خاک تو سرتون
  باید یک خودرو حذف بشه تا یک خودرو دیگه بیاد جاش خیلی خیابانها جا داره هر ... میخورید

 • معلم

  سلام بنظرم نه باید سیخ بسوزد نه کباب منه بدبخت دارنده خودروی فرسوده اگر خودرویم را محدویت یا تنبیهی ایجاد شود چه خاکی توسرم کنم؟ خب منم باید خودرو بتونم تهیه کنم تسهیلاتی برای ما باید باشه بتونم خودرویم را نو کنم ؟ تعویص کنم ؟ همش فکر پولدار هستی برادر فکر ما نیز باش چی میشه ازهمون سرمایدار بکنی کمی بچسبونی بما تا کمرما هم خم نشه قیمت نزدیک به یک خودروی داخلی یا تسهیلات برای تعویض خودرو برای ما در نظر بگیر دیگه عزیزجان

 • شهرام

  پس اون سیاست مدار کس کش کجاس اون موقع که یه خودرو رو ۸۰۰ تومن وارد میکنن میفروشن ۳میلیارد یا فقط باید جیب اقا زاده ها پور بشه کجای دنیا به جای خودرو فرسوده فقط پول میگیرن عجب روباهیه این قانون گذارهای ایران

 • نعمت

  من پرایدمدل۹۰دارم تعزینات ازصفرتاصد، رخ عالی بدون خرج میدم، 220،، ببینم کسی خریدارهست،،،، مدارکش کامل بنام خودم هست،،، بسم الله

 • ناشناس

  اینها انقدر گشنه هستند که ببینند منافشان در خطر است قرآنم کنار میزنند برای هر کاری از جلو تر یه نقشه ای کشیدنند
  برای سوار شدند بر حیوان زین میخواد
  برای سوار شدند بر قشر ضعیف دین
  پس نتیجه میگیریم تا ما ملت بیسواد هستیم اینها هم هستند نخواستم بگم تا هر هست هر سوار هم هست

  چه نقشه های پلیدی می کشند یکی نیست به اینها بگه شما که نقشه میکشید برای چند ما دیگه که چطوری ملتو بیچاره کنید راست میگید دزدی اختلاس نکنید خودرو با طرح و موتور استاندارد جهانی دست ملت بدید از ورق خودرو از موتور از هم چیزش دزدی میکنید یکاری کردید ملت به اون دنیا هم شک کردنند

 • شهرام

  خوبه حلبی خودشون رو به بالاترین قیمت میدن ماشین ۱۱۰ تومنی رو۳۵ قیمت میدن واقعا یا ملت رو خر فرض کردن یا واقعا ملت این جوریه

 • حجت مهربانی

  این جو خود دولت را انداخت که کسانی که خودرو وارداتی میخوان یه پول پیشتری بگیره دولت گشنه که برای منافه خودش هر کاری میکنه
  چیه اینم برای لبنان و فلسطین و سوریه میخواین آخه هر چی فکر میکنم میبینم شما از اونا گشنه تر هستید

 • behnam

  اخرش اومدن گفتن که هرچقدرگواهی بخواییدماخودمون داریم..قیمتشم گفتن ۴۵..یعنی گفتن بجای اینکه این فقیرفقراهم بیان ازاین سفره یه چیزی بخورن خودمون نمردیم که،فوری اومدن گواهی درست کردن اونم باتبلیغوصدای بلندهمه جاجارزدن که اصلاکمبودگواهی نداریم..یعنی اینااصلامیگن ماخودمون فقیرضعفاروزیرپامون لح میکنیم،چرامردممچن بخورن خودمون مگه ضلیلیم یاچی هستیم که نگاکنیم تامردممون بخورن

 • آزاد

  باسلام.حضورمحترم عزیزان مسئول عرض کنم که نیازی به تنبیه صاحبان خودروهای فرسوده نیست همان خودرو فرسوده که دردست بنده وامثال بنده هست خودش بدترین مجازات ممکن میباشد .مگرغیرازاین است ماهم دوست داریم خودرو نو یاحداقل مدل بالاسوارشویم اماباکدام پول ودرآمد شکم خودرادیگرنمیتوانیم سیرکنیم چطورخودرو بخریم.درصورتی که ضعیف ترین قشرجامعه خودروی فرسوده دارد.لازم به ذکراست که این خودروهای فرسوده هستندکه بخاطرکهولت سن سوارمالکان خودمیشوند چون هر.روز یه قسمتی از آن خراب ونیازبه تعویض دارد .که چاره ای جز مدارا.نیست چون همین وماشین فرسوده اگرنباشد همان قشرمحروم فلج خواهدشد واقعا" آن آقای سیاست نداری که مجازات راراهکارمیداند باید شرم کند وازاین قشرخجالت بکشد.خدایابه توپناه میبریم وازتوعاجزانه میخواهیم شر این سیاست نداران تهی ازانسانیت راازسرما فقرا کوتاه وریشه کن بفرما.آمیین یارب العالمین

 • ناشناس


  خیلی ازهمین قشرپایین جامعه باهمین آهن پاره ای که دارندخرج زندگی ازجمله جهازوتحصیل واجاره خانه وخوراک زن وبچه هاشون رامی دهند.
  اگردولت حمایت نکنه چطورمیشه توقع داشت که ماشینشواسقاط کنه.
  پس مجبوره بسازه وبسوزه.
  مثل قدیمیها(سری که دردنمیکنه واسه چی دستمال ببندیم)
  تجربه نشون داده قشرپایین جامعه صبرش زیاده.
  باشدروزی که خودشون التماست کنن که کهنه بده نوبگیرنمونه اش همین طرحهای ازدواج جوانان وفرزندآوری وجوانی جمعیت و
  امثال اینها

 • ناشناس

  میخواهند دل فقرا را شاد کنند

 • حیدر


  فقط میخان مردمو برده خودشون کنن

 • مسیح

  با سلام. اینقدر گرگ حکومتی داریم که اجازه نده چیزی از اموال ایران به دست محرومین برسه. تو هر کشوری بری بعد پنج سال خود دولت ماشین و میگیره بعد نسبت به درامدت بهت ماشین میده و قسطی میگیره. تو ایران نه سود فقط برا یه عده خاصه. اگر. قرار باشه یک ریال از سود ده برابری به دست یه محروم برسه. دولت یه زیر میزی میگیره میگه پولدار بیا قانون و دور بزن ولی سهم ما رو بپرداز. اینه قلعه حیوانات

 • جعفر

  اینا همش جو سازی است بخدا اگه یکی خرید و فروش کند، مردم پولشون کجا بوده

 • ناشناس

  گمان نکم فلانی،قیمت رو کشیدیت بالا و پایینم نمیاد

 • احمد

  سلام...سلام کردم که نگین بی ادب .چون سلام کردن به شماها اشتباهه.ارزش سلام هم ندارین ..حداقل بفکراون دسته ازعزیزانی که خودروکهنه وپرخرج دارن .که دارن نون خانوادشو میده بااین قراضه ها
  نصف قیمت ببرین یه خودروبهش بدین
  اصلش اینه...


 • امید

  این حرفا بخاطر دلسرد کردن صاحب های ماشینهای فرسوده است دوستان یک ریال هم کوتاه نیاید اگه همه باهم یک صدا باشیم مجبور میشن با شرایط ما کنار بیان

 • توحید

  این وسط هدف اصلی که از رده خارج کردن خودرو های فرسوده بود،گم شد....هوای آلوده،مصرف بالای بنزین و صاحب خودرو شدن قشر ضعیف که خودرو هاشون اسقاطیه و....
  راه فرعی شون هم از این جیب به اون جیبه...
  یاد خرید سربازی افتادم : پولدارها میخریدن...بی پول ها میرفتن لب مرز پاسداری میدادن...
  یا صاحب الزمان به دادمون برس...آخه چقدر بی عدالتی،چقدر تبعیض،چقدر بدبختی،چقدر...

 • ناشناس

  اصل شیطان هستید از ملت ایران دزدی میکنید خودتان و بچه‌هایتان و کشورهای عربی پول های ملت ایران را می‌خورید انشاالله به دردی بیوفتید به دردتان دعوای پیدا نشه وهم برای بچه‌هایتان

 • جفر

  حقتونه فک کردید یه شبه پیکان و پراید قراضه میشه سلطان جاده هنوزم ک هنوزه طرف تو دیوار میزنه طرح اسقاطی برید جمش کنید الحق ک هر چی سرتون بیاد حقتونه

 • محمد

  باور کنید همش چرته.هنوز هیچی معلوم نیست.این خبرگزاری ها هم واسه مافیا و دلال کار میکنند.کاملا مشخصه که قیمت ماشین اسقاطی میکشه بالا...یکی از اهداف دولت در این طرح جمع آوری ماشینهای فرسوده است البته از جیب سرمایه دار..

 • علی

  بله بااین روشی که اتخاذ کرده اند در واقع نمی‌خوان فقیرها به نون و نوایی برسن و فقط قصدشان خالی کردن جیب پولدارها به نفع خودشونه در حالی که با یک و نیم درصد قیمت خودرو میشه دو تا خودروی اسقاطی خرید ولی چون اون موقع به نفع فقرا میشه پس نمی‌خوان این اتفاق بیفته

 • ناشناس

  دولت هر چی تصویب بکنه همیشه به نفع سرمایه دار کسی که یک پیکان یا پراید ....پولی نداره یک رنگ به ماشین بزنه چطور میخوداد یک ماشین خارجی واذد کنه این کارو کذدن اون ماشینهای گرازه هم از دست بیچارگان بکشن درست میگن از وسیله عمومی استفاده کنیدفکری تصویبی به حال وسایل نقلیه عمومی بکنن هیچ دولتی تا به حال1ب5 به نفع فقیر فقرا کاذ نکرده از این هم انتظار نداریم

 • حمید فوق العاد

  اگر گواهی اسقاط داری فلان رقم انها مال قدیمی بوده و تحول به ماشین های مانده در خیابان ومنزل گاراژ غیره است انها قبلی این طرح گه الان جدید دادن زنگ اسقاطی دو سر
  سود هم لاشه تیکه تیکه کردی فروخته هم کیلو یی فروشی حق حقوق گرفتی لطفا اجازه بده درحال حاضر ماشین های مونده ببرن ذوب جدید چته سند قدیمی سند چی داری
  ۴۰هزار اندی بشن مردم کاسب شن

 • ناشناس

  اول قسمت عدد نظرات رو درست کنید که واسه خودش عشقی عوض میشه

 • ناشناس

  این چه حربه ایه که فقط به سود شماست وبه ضرر دارندگان خودرو اسقاطی وخریداران خودروهای وارداتی. واقعا جای تاسف داره با این ایده های نابتون.

 • میم

  یه فکری هم به حال خانواده هایی که توان خرید خودرو ندارند بکنید

 • ابراهیم

  ما ایرانی تاوان عقل کلی و کم بودن عقل مسولین پس میدیم

 • منصور

  سودی هنگفت 😄

 • ناشناس

  کدوم سود هنگفت،۲۰۰ میلیون هنگفته،با ۲۰۰تومن برو سراغ خودرو سازان ببینم چی بهت میدن،جواب سلام رو هم نمیدن

 • ناشناس.

  چرا ما مردم بخاطر دولت بی تدبیر حرف زشت نثار هم میکنیم دولت باید برای از رده خارج کردن ماشینهای مدل پایین کارخانه و وارد کننده را مکلف کند پنچ در صد تولید وواردات خود را سهمیه تعویض ماشینهای فرسوده کند غیر این صاحبان خودرو فرسوده هزاران سال دیگر نمیتواند ماشینش تعویض کند به فکر الودگی هوا وقشر مستضعف باشید نه سیخ بسوزد نه کباب

 • جواد

  سمند مدل ۸۴ دارم میدم ۲۰۰کسی میخواد

 • بهمن

  مسئولین اگه کمی درایت داشتند هم به قشر مستضعف کمکی میکردند و هم چرخه تولید بهتر میشد ، ولی متاسفانه هدف چیز دیگریست ، کسی که خود وری مدل پایین دارد بدون شک قدرت خرید خودروی وارداتی را ندارد ولی اگر خودروی مستهلک خود را به قیمت بالاتر بفروشد حداقل توان خرید خودروی داخلی ولو بی کیفیت را پیدا می‌کند و همین باعث رونق تولید داخلی خواهد شد ، ایکاش مسئولین فارغ از هرگونه مافیای خودرو که واقعا جنایت کردند در حق این ملت و کسی هم جلودارشان نبوده اندکی هم رضایت مردم را جلب می‌کردند ومن واقعا معنی خرید گواهی اسقاط توسط وارد کننده را درک نمیکنم ، یعنی دیگر نیازی به اسقاط خودرو نیست و فاتحه اسقاط خودروی فرسوده در این مملکت خوانده شد

 • ولی کاشانی مقدم از استان اصفهان شهر کاشان کد ملی ۰۰۴۰۷۶۰۲۳۵

  دیدین گفتم اینا می خوان پول سند خودروهای اسقاطی قبل رو از مردم بگیرند چو انداختن تا قیمتها نجومی بره بالا بعد اعلام کنند نه خودروهای فرسوده که خودمان داریم رو براش سند اسقاطی درست می کنیم به شما می فروشیم دوباره می گیریم و مجوز ورود اتومبیل به شما می دیم ولی چیزی گیر مردم نیاد ولی وقتی که بیرون هست وبراحتی معامله می شه و شما مالک یک اتومبیل اسقاطی می شین نه با این قیمتهای بی درو پیکر چرا از مردم نخرین که بعدن دوباره دولت بخره به انوان اسقاطی به شما سند بفروشه همان صد به بالا در بیاد

 • بهرام

  ماشین من ۲۰۶ مدل ۸۳ قبل این داستان های که دولت پیش بیاره راحت تا صدور چهل پنجاه ملیون به فروش می رفت الان انتظار داره من سی ملیون بهش بدم من ماشینمو آتیش میزنم به شما نمیدم

 • ناشناس

  حقتونه چقدر پوز دادین وحرف بار بقیه کردین اینه که بعصیا همون باید تو طبقه خودشون بمونن تغیر کنن خودشون رو گم میکنن .دیدم که میگم .حدا باید بخواد دلم خنک شد البته با همه نیستم تعدادی تازه به دوران رسیده البته اگه میشد

 • علی اصغر صالحی نژاد

  سلام .. درمورد تعویض خودرو های فرسوده طبق روال قبل از طریق تعاونی‌های آموزش وپرورش هر شهرستان بهترین راهکار وباسرعت جمع آوری خود روهای فرسوده انجام گیرد وهم وارد کنندگان سود کلان را به جیب نزند یا یاتعادل عرض وتقاضا به هم نریزد زبانم لال دولت می ترسد کمکی اندک هم به فرهنگیان بشه جلل خالق به ترفند های ویزان تصمیم گیر پناه برخدا

 • ناشناس

  دولت ایرانم مثل دولتهای دیگه مثل بنزوبی ان و که خودروای که به ملت میفروشه بعده پنج سال ورمیداره بجاش خودرو نو میده بدون دریافت وجی مسلمه که هم آب وهوای تمیزی دارند هم شرکت وخودروسازهای موفقی دردنیا دارن

 • ناشناس

  تف تو شرف مسئولین بی شرف ها فقط به نفع سرمایه دار و خوذشون هستن

 • یونس

  بخدا اگه شما دنبال نوسازی ناوگان و الودگی محیط زیست باشین ودوست داشته باشین مردم ضعیف حال خودروی نو سوار بشن تو همین دیوار اکثر این بنده خداهایی که خودروی مدل پایین اگهی زدن تو متن اگهی معاوضه با کوییک صفر یا غیره رو داشتن و دنبال دلالی و سودجویی نبودن اگه واقعا کارخانه خودروسازی ریگ تو کفشش نیست و دلش برا مردم سوخته به این کسایی که خودرو فرسوده دارن یه ماشین صفر داخلی به ازای اسقاط خودروشون قیمت دولتی و قسطی میدادن بخدا اونا بدبختا به همین راضی بودن خودوری خارجی پیشکش انترزاده ها

 • ناشناس

  خدایا بعنی میشه ماشین قرازه ما مارو از خاک بلند کنه اه خدا

 • علی

  اتفاقا خوب کاری کردن این طوری قیمت همه خودروها نجومی میشد هرننه قمری براخودش قیمت میزاشت

 • علیرضا

  ما این ماشین فرسودرو میرونیم تو تنبیح کن ما توش سرما میکشیم تو روی صندلیش که حتی سردم نیست گرم باش ونظر بده تو تاحالا در رادیاتو واز کردی که ببینی چقدر اب توشه چقدر روغن داره ولی ما باید مثل بنزین روغن بزنیم تو سیستمی داری که حتی ترمز دستیت دکمه هستش ولی ما باید بریم پایین سنگ پیدا کنیم بزاریم زیر چرخش حرف زیاده ولی امان از بی عدالتی

 • بازنشسته ایرانی

  باسلام.عجب عجب قانون هایی ازآستین درمی آورند؟راه فرعی برای سرمایه داران؟ تنبیه قشرضعیف؟ قیمت های ماشین های داخلی و خارجی از میلیون به میلیارد رسیده نجومی نیست؟؟؟؟ حال گیریم سمند۸۳ خودرو ملی از ۱۸۰ م به دوبرابر مثلاً ۳۵۰ میلیون بشود تا بتوانیم یک خودرو داخلی همان خودرو ملی مثلاً ده مدل بالاتر بخریم آیا آسمان به زمین می‌رسد؟؟؟؟ حالا هم فروش گواهی اسقاط بدست دلالان سوداگر؟؟؟ عجب عجب واقعأ که عجب مسئولان دلسوز وطرفداران قشرضعیف جامعه هستند ؟؟؟؟ خدایا خودت بفریاد مردم قشرضعیف جامعه برس وصاحب اصلی (عج) را برسان ان شاء الله

 • پرویز طهماسبی

  اره بابا کی این دولتها حمایتی از قشر ضعیف کردن که حالا مردم یاور کنند تا دیدیم همین بودید شریک ثروتمندان دشمن ضعیفان

 • ناشناس

  پس معلوم شد آقایان مسئول به فکر پول پارو کردن هستند هدف جمع کردن ماشین های اسقاط نیست شما اگر دلسوز مردم بودید ماشینهای اسقاطی رو ازشون برمی داشتید و بهشون ماشین میدادید چون کسی که ماشین مدل پایین داره صدرصد آدم ضعیفی هست .لعنت خدا بر شماها باد که هیچ وقت به فکر منفعت مردم نبودید فقط به فکر پر کردن جیبهای خودتان هستید شما با گرفتن این ماشینهای اسقاطی از مردم مصرف بنزین پایین می امد آلودگی هوا کمتر میشد تصادفات جاده ای خیلی کم میشد لعنت خدا هزاران مرتبه بر شماها باد

 • صبوری نیا

  سلام آن دسته از عزیزانی که با این ماشینهای اسقاطی دارند خرج زندگیشون می‌دهند چه کار بکنند . ماشین خودشون بدند ۳۵ میلیون.

 • ناشناس

  بنظرم اگر قیمت خودروهای اسقاطی بالا بره اشکالی نداره چون بنده پراید 78دارم شاید باورتان نشود 78بار تو قرعه کشی شرکت کردم اسمم در نیامد و طرح جایگزینی خودروهایفرسوده نیز توسط دولتها بیش از 10سال که بایکوت است پس چه بهتر این خودرو گران شود تا ما نیز توی این ولبشو بازار نفعی ببریم

 • وحید

  سلام حالاچی میشدمابدبختهاکه یک عمرخودروفرسوده سواریم بتوانیم بااین پول یک ماشین ملی خوب سواربشیم بلکه آلودگی هواهم کمترمیشد(خدایابه داد مافقراخودت برس که در این دولت جزآب داخل یانه کوبیدن بیش نیس)

 • محمد

  هروقت چرخ خیاطی های سیاه یک میلیاردی رو تونستین بفروشیم پیکان یاپراید زیر 85راهم 400تومن خواهید فروخت سوئد تفاهم نشه
  البته شامل خود من هم میشه

 • ناشناس

  لعنت بهتون باقانونتون پس این بدبختهایی که خودروفرسوده دارن وتوان خریدخوردوندارن بایدچکارکنن چون به جیب دولت میره اشکال نداره خداریشتونوبکنه

 • ناشناس

  به همین خیال باش

 • ب غ

  قیمت مسکن هم چنین شد؟خانه۵۰میلیونی الان ۱یا۲میلیارد قیمت دردیوارمیزنند؟کسی هم جوابگو نیست؟هرکی هرکی شده.

 • ناشناس

  هرچه تبلیغ علیه خودروفرسوده دارهابکنید فایده ندار قیمتشون پایین نمیاد تاوقت اجرابشه می‌فهمید جوجه را اخرپاییز میشمارند

 • ناشناس

  بهترین راه این هست برای کمک به قشر ضعیف خودرو فرسوده را با قیمت حداقل یک پراید صفر کیلومتر شرکت سایپا معاوضه کنه خود شرکتم خودرو فرسوده را به کسی که میخاد خودرو وارداتی بخره کم و وجه کنه اینجوری قشر ضعیف هم راضی هست سرمایه دار هم فشاری بهش نمیاد از همه مهم تر هوای پاک مصرف سوخت پایین داریم ولی متاسفانه مسولین فقط فکر جیب خودشان هستند در آخر اگر اینگونه نشه یعنی به فکر قشر ضعیف نیستید التماس تفکر

 • کارگر

  من یه پیکان وانت مدل ۸۷ دارم که ۱۵ سال داره و الان کل بدنه فرسوده شده و موتورش هم ۵۰ میلیون خرج داره و تاریخ کپسول سی ان جی هم تمام شده و از صفر دست خودم بوده خداییش الان دیگه موقع اسقاطشه

 • جواد

  اون ثروتمندی که میخواد پورشه یا بنز مدل فلان و میلیاردی سوار بشه به کجاش بر میخوره یه خودرو فرسوده از ما جماعت فقیر مثلا دویست یا سیصد میلیون بخره و اسقاط کنه؟!
  این وسط همه هم فقیر و هم ثرومند به مراد دلشون میرسن

 • سارا

  چه اشکالی داره بزار۴۰۰ بفروشن بتونن برن ماشین سالم نوبخرن بلاخره بایدبه این ضعفاکمک کنید تا هم مصرف بنزین پایین بیاد هم آلودگی کم بشه هم این ماشینای قرازه جمع بشه هم صاحباشون زیرپاشون خالی نمونه

 • عابد

  امام خمینی گفت بترسید از روزی که همین مردمی که شما را سرکار آوردن . به خاطر بی عدالتی..فقر.و... قیام کنند و شما رو نابود کنن...این همه رانتو فساد برای آقازاده ها کافی نیست ینی چی که ۱٫۵درصد خودرو وارداتی بابت اسقاط پرداخت کنید مشکل حله میتونید وارد کنید.شما معظل خودرو فرسوده وآلودگی استهلاک ومریضی مردمو.... رو دارید.یافکر پرکردن جیب خودتون وایجاد رانت برای ازما بهتران هستید.

 • اسی هشت

  از اول مشخص بود که خود دولت بزرگترین دلال در این کشور است بابا کجای کاری دولت اجازه میده مردم به یه سودی برسه دولت خودش مافیای بی بند باری در کشور است نگاه بکن هرجا بی ثباتی در بازار میبینی آنجا دست دولت دران بوده الان هم میگه شما بیایید یه مبلغ بیشتری به ما بدید اشکال ندارد ما خودمان گواهی می‌دیم دست دولت ومافیا ودلال توی دست هم هستند

 • احمد از مازندران

  بازم که اتفاقی نیفتاد
  شما میخواستین ماشین فرسوده رو جمع کنی اونوقت میای میگی ۳۰ میلیون
  الحق که باماها عین حیوون برخورد کردین
  ماها حالیمونه ولی صدامون به جایی نمیرسه
  اگه دولت با ۳۰ م ت به من ماشین میده آره منم بااین قیمت ماشین فرسودمو میدم
  ولی مشکل دلالهای خودرو هستن که سودهاو ثروتهای افسانه ای به جیب میزنن
  لعنت به شما که انقلاب رو بانام مستضعف ولی به کام ثروتمندان انجام دادین
  آخه گناه ماها چیه که باید نادانهایی مثه شما به ما حکومت کنن
  خودرو بیست سال پیشو ۲۰۰ میلیون بفروشم ظلمه ولی اگه ۳۰ م ت بفروشم خوبه؟
  به ۳۰ میلیون رسیده خودم استفادش میکنم
  چرا کارشناسی واسه قیمت ماشین فرسوده نمیکنین؟
  بخدا چند راه حل ساده داره هم ماشین فرسوده جمع میشه هم دارندگان حقیقی این ماشینا صاحب ماشین بهتر میشن

 • بابا

  گواهی اسقاط یه چیزی مثل حق عوارض شهرداریه
  مگه ما عوارض میدیم صرف شهر میشه که گواهی اسقاط باید ماشین اسقاط کرد
  حرف ما اینه که ارزون ترین ماشین صفر ایران از جیب مردم ده برابر گرون تره
  ودر عمل اسقاط ماشین قدیمی یعنی آسیب به اقتصاد خانوار
  پس ما حدود ۱۵ساله که افتادیم به فکر بازسازی وتعمیر وسایل ولوازم قدیمی
  مثلا اگر لامپمون سوخت میدیم تلویزیون ساز تعمیرش کنه
  اگرروکش ماهی تابه تفلون دراومد میدیم روکش نوبندازه
  خونه قدیمی مون رو نوسازی میکنیم
  اگر یه زمانی از این روش دست برداریم میشیم اختلاسگر میشیم کلاهبردار
  چون با درامدکنونی اگر قانع نباشی پس دزد میشی

 • ناشناس

  خاک تو اون سرسیاستگذار شماها هیچ بفکر طبقه پایین وضعیف نبودین

 • ناشناس

  ...انگارفقط تله پول گرفتن ازمردم بوده...

 • علی

  دولت نبایدهمیشه سود به قشرپردرآمد بده باید راهکاری بگذارد که قشر ضعیف هم بتونه
  باتعویض خودرو فرسوده اش هم به محیط وجامعه آسیب زیستی نزنه هم خودروساز همیشه تولید کنه راهکار صحیح ومورد پسند

 • وحید

  سلام هموطن عزیر کجای تاریخ خوانده شده دارای فقیر در بازار به قیمت فروخته بشه قلب سیاه امسال کسانی که نمیخوان نام قشنگشون فاش بشه هستن وبا افکار شیطانی خط و نشان میکشن

 • وحید

  خاک بر سرشون نتونستن یک بار هم که شده به دردفقیر کم درامد برسن این میز وزیری ارث نرسیدن که به گور ببریش از هیچ جا بخدا کم نمیشد فقط چهار روز دلمون خوش میشدیاعلی دنبالش نگرد گشتم نبود

 • امید

  منم ماشینم مدل هشتاد دو هست ولی ای کاش با واردات خودرو قشر ثروتمند دست از گران کردن خودرو داخلی بردارند تا ما بتونیم تولید خودمون سوار بشیم مثلا طرح اقصاتی یا وام خودرو چیزی که بتونیم بخریم

 • علیرضا

  سلام خسته نباشید چرا وقتی حتی باوجود قانونی که آنهایی که خودروفرسوده دارندواقعاازنظراقتصادی مجبور به استفاده ازخودرواسقاطی هستن ندارندبااین قیمتهاخودروداخلی حتی دریافت کننده اشکالی داشت که حداقل قیمتی برای خودروهای فرسوده درنظربگیرندکه ماطبقه پایینهاهم قادر به تعویض می‌شدیم سریعا جهادی ریس محترمه اسقاطی تکذیب چکه حتی واردکنندهانداشتندپولشوبدن حله جیب شما ومانداردنوش جان....یااقام مهدی...ع....

اخبار