گزارش لحظه ای از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

رای گیری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز جمعه ۸ تیرماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸ صبح در کلیه شعب أخذ رأی آغاز شد.

گزارش لحظه ای از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

صبح امروز جمعه ۸ تیر ماه ۱۴۰۳ مراحل اخذ رای برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور گسترده مردم آغاز شد. افراد با در دست داشتن مدارک لازم جهت شرکت در رای گیری انتخابات می توانند به یکی از شعب اخذ رای مراجعه کنند.

رأی‌گیری در ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه ثابت و سیار در سراسر کشور انجام می‌شود.

آخرین جزئیات از رای گیری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در ادامه مشاهده می کنید:

۳۸: ۱۱ - پایان شمارش آرا / رقابت انتخاباتی ادامه خواهد یافت

براساس اعلام اسلامی هیچ کدام از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری موفق به کسب نصف بعلاوه یک آرا نشدند.

وی افزود: به این ترتیب دو نفر اول انتخابات روز هشتم تیرماه به مرحله دوم راه یافته‌اند.

اسلامی تصریح کرد: انتخابات دور دوم چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در روز جمعه ۱۵ تیرماه برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمام تعرفه‌های مورد نیاز برای برگزاری مرحله دوم انتخابات آماده شده است.

۳۴: ۱۱ - نهمین مرحله از اعلام رسمی نتایج شمارش و تجمیع شده آرا

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در نهمین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد: نهمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

اسلامی گفت: آرای ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه یعنی معادل کل شعب تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان بوده است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله شمارش شده در مجموع ۲۴ میلیون ۵۳۵ هزار و ۱۵۵ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۱۰۴۱۵۹۹۱ رأی

سعید جلیلی با ۹۴۷۳۲۹۸ رأی

محمدباقر قالیباف با ۳۳۸۳۳۴۰ رأی

مصطفی پور محمدی با ۲۰۶۳۹۷ رأی

۴۱: ۹ - نتایج هشتمین اعلام رسمی شمارش آرا

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۱۹ میلیون و ۶۲ هزار و ۱۳ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۸۳۰۲۵۷۷ رأی

سعید جلیلی با ۷۱۸۹۷۵۶ رأی

محمدباقر قالیباف با ۲۶۷۶۵۱۲ رأی

مصطفی پور محمدی با ۱۵۸۳۱۴ رأی

۱۹: ۸ - نتایج هفتمین اعلام رسمی شمارش آرا

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در هفتمین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد: هفتمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

اسلامی گفت: آرای ۳۷ هزار و ۲۴ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۴۰۸ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۱۴ میلیون و ۷۰ هزار و ۴۶۲ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۵۹۵۵۷۸۱ رأی

سعید جلیلی با ۵۵۶۰۳۲۱ رأی

محمدباقر قالیباف با ۱۸۹۱۳۸۵ رأی

مصطفی پور محمدی با ۱۱۱۹۶۷ رأی

۵۴ :۶ - نتایج ششمین اعلام رسمی شمارش آرا

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ششمین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد: ششمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۱۱ هزار و ۴۲۵ است. ۳۲۲۴۴ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۳۷۵ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۱۲ میلیون و ۵۸ هزار و ۸۴۳ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۵۰۰۰۳۵۴ رأی

سعید جلیلی با ۴۸۷۵۲۶۹ رأی

محمدباقر قالیباف با ۱۶۲۰۶۲۸ رأی

مصطفی پور محمدی با ۹۵۱۷۲ رأی

۵۶: ۵ – نتایج پنجمین اعلام رسمی شمارش آرا

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پنجمین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد: پنجمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۱۱ هزار و ۴۲۵ است. ۲۷۹۳۸ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۳۴۳ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۱۰ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۴۱۰ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

سعید جلیلی با ۴۲۶۶۳۸۶ رأی

مسعود پزشکیان با ۴۲۴۴۸۱۵ رأی

محمدباقر قالیباف با ۱۳۸۵۸۳ رأی

مصطفی پور محمدی با ۸۰۵۰۶ رأی

۲۰: ۵ - نتایج چهارمین اعلام رسمی شمارش آرا

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در چهارمین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد: چهارمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۱۱ هزار و ۴۲۵ است. ۲۳۰۶۶ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۳۰۰ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۳۴۱ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از: مسعود پزشکیان با ۳۳۸۹۱۹۱ رأی، سعید جلیلی با ۳۵۰۵۱۹۱ رأی و محمدباقر قالیباف ۱۱۱۶۶۵۹ رأی و مصطفی پور محمدی ۶۲۳۱۰ رأی است.

۰۴:۳۵ -  نتایج سومین اعلام رسمیِ شمارش آرا

کل آرای شمارش‌ شده: ۵۸۵۲۸۰۵

مسعود پزشکیان: ۲۴۱۰۷۶۰

 سعید جلیلی: ۲۴۰۸۰۷۹

 محمدباقر قالیباف: ۷۸۰۲۰۲

 مصطفی پورمحمدی: ۴۰۴۲۸

 آرای باطله: ۲۱۳۳۳۶

۰۴:۰۳ - نتایج دومین اعلام رسمیِ شمارش آرا

کل آرای شمارش‌شده: ۳۸۸۹۲۴۸

مسعود پزشکیان: ۱۵۹۵۳۴۵

سعید جلیلی: ۱۵۹۴۸۶۸

محمدباقر قالیباف: ۵۴۴۱۴۴

 مصطفی پورمحمدی: ۲۵۵۳۸

آرای باطله: ۱۲۹۳۵۳

۰۳:۳۱-  اولین نتایج رسمیِ شمارش آرا

کل آرای شمارش‌شده: ۲۳۷۲۸۶۶

 مسعود پزشکیان: ۹۷۳۰۵۲

سعید جلیلی: ۹۶۳۶۱۵

 محمدباقر قالیباف: ۳۴۱۰۵۶

 مصطفی پورمحمدی: ۱۵۶۲۵

۰۰:۰۰ پایان زمان رسمی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

زمان رسمی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری پایان یافت.

۲۲:۰۵ _ انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت ۲۴ تمدید شد

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: با توجه به استقبال مردم از انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور زمان اخذ رای در تمام شعب تا ساعت ۲۴ تمدید می‌شود.

۱۹:۱۳ _ تمدید زمان اخذ رای در دبی تا ساعت ۲۲

اطلاعیه شماره ۲ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی در خصوص تمدید ساعت اخذ رای: با توجه به حضور پرشور مردم در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، هیات اجرایی انتخابات در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی و امارتهای شمالی ساعت رای گیری را فعلا به مدت دو ساعت دیگر تا ساعت ۲۲ تمدید کرد.

۱۸:۰۴ - انتخابات ریاست جمهوری ۲ ساعت تمدید شد

سخنگوی ستاد انتخابات از تمدید زمان رأی‌گیری تا ساعت ۲۰ در سراسر کشور خبر داد.

۱۷:۲۰ -  مهدی کروبی رای خود را به صندوق انداخت

مهدی کروبی پس از شرکت در انتخابات گفت: اصلاحات مساله ای فردی و شخصی نیست و به سرنوشت یک ملت مرتبط است.

از مردم می‌خواهم برای تغییر و احقاق حقوق‌شان در انتخابات شرکت کنند و در صورتی که منتخب مردم اقتدار داشته باشد با همین قانون اساسی ناقص می‌تواند تا حدود بسیار زیادی برای رفاه حال مردم گام هایی بردارد.

رای-مهدی-کروبی

۱۵:۴۷- علی‌اکبر ولایتی در رأی‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد

رای-ولایتی

۱۵:۴۰ - اطلاعیه شماره ۲۲ ستاد انتخابات کشور

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲۲ از هماهنگی‌های صورت گرفته با ادارات ثبت احوال شهرستان‌های سراسر کشور برای تسهیل در امر رای گیری افراد دارای شناسنامه قدیمی سخن گفت.

متن اطلاعیه ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:

به آگاهی اعضای محترم شعب اخذ رای می‌رساند، با عنایت به هماهنگی‌های صورت پذیرفته با ادارات ثبت احوال شهرستان‌های سراسر کشور، در صورت ارائه شناسنامه قدیمی توسط رای دهندگان، مسئولین شعب اخذ رای می‌توانند طی تماس تلفنی با ثبت احوال شهرستان مربوطه شماره ملی فرد مذکور را دریافت نموده و اقدام به اخذ رای از وی نمایند.

۱۵-۲۸: علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیات دولت رأی خود را به صندوق انداخت

رای-علی-جهرمی

۱۵:۱۹ - نحوه اخذ رای در شعب ثابت و سیار فرقی ندارد

اطلاعیه شماره ۲۱ ستاد انتخابات کشور:

نحوه اخذ رأی و بررسی مدارک در شعب سیار هیچ‌گونه تفاوتی با شعب اخذ رأی ثابت ندارد.

از رأی دهندگان در بیمارستان‌ها و پادگان‌ها نیز صرفاً در قبال ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی می‌بایست رأی‌گیری به عمل آید.

۱۵:۰۵ - مشخصات نامزدهای مورد نظر را خوانا بنویسید

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲۰ از هموطنان عزیز خواست در هنگام نوشتن آراء مشخصات نامزدهای مورد نظر را به صورت کامل و خوانا قید نمایند.

متن اطلاعیه ستاد انتخابات کشور به این شرح است:

به آگاهی هموطنان عزیز می‌رساند، به منظور جلوگیری از تضییع حق نامزدهای انتخابات خواهشمند است درهنگام نوشتن آراء، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را که شامل نام و نام خانوادگی ایشان می‌باشد، به صورت کامل و خوانا قید نمایید تا حقی از نامزدهای محترم در هنگام شمارش و احتساب آراء ضایع نگردد.

۱۵:۰۰ - وزیر بهداشت رای خود را به صندوق انداخت

رای-وزیر-بهداشت

۱۴:۴۰ - حضور محمد شریعتمداری، وزیر کار دولت روحانی پای صندوق رای حسینیه ارشاد

رای-شریعتمداری

۱۴:۲۶ - رییس سازمان انرژی اتمی رأی خود را به صندوق انداخت 

رای-محمد-اسلامی

۱۴:۲۰- شرایط اخذ رای از افراد فاقد سواد خواندن و نوشتن

 اطلاعیه شماره ۱۹ ستاد انتخابات کشور توسط سخنگوی ستاد انتخابات در خصوص نحوه رای گیری از افراد فاقد سواد خواندن و نوشتن اعلام شد.

۱۳:۴۸- مردم نگران تعرفه انتخاباتی نباشند

سخنگوی ستاد انتخابات کشور از توزیع صحیح تعرفه انتخاباتی میان شهرهای مختلف بر اساس پیش بینی های انجام شده خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که برخی استان ها از جمله خراسان رضوی، مازندران، گلستان، گیلان و قم تعرفه انتخاباتی بیش از ظرفیت را دریافت کرده اند زیرا به دلیل فصل سفر افراد بیشتری در این استان ها در انتخابات شرکت می کنند.

۱۳:۳۶- حضور همسر و دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی در انتخابات

عفت مرعشی و فاطمه هاشمی رفسنجانی در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری شرکت کردند.

انتخابات

۱۲:۵۷_ محمود واعظی رای خود را به صندوق انداخت


محمود واعظی، رئیس دفتر دولت روحانی به همراه همسرش پروین داداندیش با حضور در حسینیه جماران رای خود در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به صندوق انداخت.

رای_محمود_واعظی

 

۱۱:۵۹ - جهانگیری رای خود را به صندوق انداخت

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم با حضور در حسینیه جماران رای خود در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به صندوق انداخت.

۱۱:۵۷ - آیت‌الله جنتی رای خود را در صندوق انداخت 

 آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ رای خود را در صندوق انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری انداخت.

رای-آیت-الله-جنتی

۱۱:۵۱ - وزیر ارشاد رای خود را به صندوق انداخت 

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز جمعه (۸ تیر) با حضور در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.

رای-وزیر-ارشاد

۱۱:۴۵ - تصویربرداری از آرا و انتشار آن ممنوع شد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: بر اساس ماده «۱۰» قانون انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر مخفی بودن آرا رأی دهندگان، تصویربرداری از آرا و انتشار آن ممنوع می‌باشد.

۱۱:۴۰- فرمانده نیروی دریایی سپاه در مسجد جمکران رای داد

دریادار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه با حضور در مسجد جمکران رای خود را به صندوق انداخت‌.

۱۱:۳۶ - عبدالناصر همتی در صف رأی‌دهندگان

۱۱:۳۰- سردار قآانی رای خود را در مشهد به صندوق انداخت

رای-سردار-قاآنی

۱۱:۲۵ - حضور حدادعادل در مسجد لرزاده

حدادعادل برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در مسجد لرزاده حضور یافت.

حضور-حداد-عادل

۱۱:۲۲- حضور نوبخت در انتخابات

 محمدباقر نوبخت با حضور در حسینیه جماران در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.

۱۱:۲۱- حضور علی ربیعی در انتخابات از سیستان و بلوچستان 

علی ربیعی رای خود را در روستای دیزی بلوچستان به صندوق انتخابات ریاست جمهوری انداخت.

رای-علی-ربیعی

۱۱:۲۰ - زاکانی رای خود را در صندوق انتخابات انداخت

رای-زاکانی

۱۱:۱۹ - پزشکیان رای خود را به صندوق انداخت 

مسعود پزشکیان در بیمارستان فیروزآبادی تهران رأی خود را در صندوق انداخت.

۱۱:۱۸ - اطلاعیه شماره ۱۶ ستاد انتخابات کشور

بسمه تعالی

به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی، مجریان و اعضای محترم شعب اخذ رأی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری می رساند، بر اساس ماده «۱۰» قانون انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر مخفی بودن آراء رأی دهندگان، تصویربرداری از آراء و انتشار آن ممنوع می باشد.

۱۱:۱۴ -  قاضی زاده هاشمی رای خود را به صندوق انداخت 

 سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی با حضور در صحن‌ کوثر حرم‌امام رضا (ع) رای خود را به صندوق انداخت.

رای-قاضی-زاده-هاشمی

۱۱:۱۲ - روحانی رأی خود را به صندوق انداخت

حسن روحانی در اولین ساعات رأی‌گیری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور در یکی از مدارس منطقه ۱، رأی خود را به صندوق انداخت.

رای-روحانی

۱۱:۰۶ - آیت‌الله مکارم شیرازی رای خود را به صندوق انداخت 

آیت‌الله مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعیان رای خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری به صندوق انداخت.

رای-آیت-الله-مکارم

۱۱:۰۰ - حضور مسعود پزشکیان نامزد ریاست جمهوری در بیمارستان فیروزآبادی 

مسعود پزشکیان نامزد ریاست جمهوری در بیمارستان فیروز ابادی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم حضور یافت. 

‍۱۰:۵۷ -  جلیلی در مشیریه رای خود را به صندوق انداخت 

نامزد انتخابات ریاست‌جمهور با حضور در مسجد امام حسن(ع) در مشیریه تهران در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. 

۱۰:۵۵-  حضور حسن خمینی در حسینیه جماران

حجت الاسلام حسن خمینی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در حسینیه جماران حضور یافت.

۱۰:۲۳ -  علی لاریجانی رأی خود را به صندوق انداخت

صبح امروز جمعه ۸ تیر ماه ۱۴۰۳ مراحل اخذ رای برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور گسترده مردم آغاز شد. افراد با در دست داشتن مدارک لازم جهت شرکت در رای گیری انتخابات می توانند به یکی از شعب اخذ رای مراجعه کنند.

رای-علی-لاریجانی

۰۹:۵۴ - قالیباف رأی خود را به صند‌وق انداخت

محمدباقر قالیباف در حرم عبدالعظیم حسنی رای خود را به صندوق انداخت. 

۰۹:۴۸ - حضور خاتمی در حسینیه جماران

محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در حسینه جماران حضور یافت.

۰۹:۴۳-  آیت‌الله نوری همدانی رأی خود را به صندوق انداخت 

آیت‌الله نوری همدانی مرجع تقلید شیعیان رای خود را به صندوق ۱۷۳ انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری انداخت.

رای-آیت‌-الله-نوری-همدانی

۰۹:۳۲- حضور محسن رضایی در مسجد لرزاده

محسن رضایی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در مسجد لرزاده حضور یافت.

۰۹:۲۹ - مخبر: صیانت از آرا مردم وظیفه دولت است

سرپرست ریاست‌جمهوری پس از شرکت در انتخابات در جمع خبرنگاران گفت: امیدوارم شاهد حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی باشیم. در انتخاباتی که تا الان اتفاق افتاده مردم غیرتمندانه حضور پیدا کردند و این مولفه امنیت و اقتدار کشور را به خوبی رقم زدند.

وی افزود: از وظایفی که دولت و حکومت دارد یکی بحث این است که بستر این حماسه و حضور را دولت مهیا کند و با تلاش‌های خوبی که وزیر کشور فرمانداران تا دهیاران انجام دادند این کار به خوبی انجام گرفت. نکته دیگری که از وظایف دولت و حکومت است بحث امنیت انتخابات است که بسیار خوب تدارک دیده شده است و هیچ نگرانی به لحاظ امنیتی در کشور نداریم.

۰۹:۱۱ - حضور ظریف در حسینیه جماران

محمد جواد ظریف برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در حسینه جماران حضور یافت.

۰۹:۰۷ - آیت‌الله آملی لاریجانی رای خود را به صندوق انداخت

رای-آیت-الله-لاریجانی

۰۹:۰۲ - سرپرست ریاست‌جمهوری رای خود را به صندوق رای انداخت

۰۸:۵۱ -  عارف: رای ندادن به معنای رای دادن به نظر مخالف است

محمد رضا عارف در حسینه جماران گفت: کسانیکه فکر می‌کنند می توانند در مدیریت کشور نقش داشته باشند باید رای بدهند و رای ندادن به معنای رای دادن به نظر مخالف است. هرقدر تعداد آرا بیشتر باشد قطعا مشروعیت نظام بیشتر و زمینه برای به همبستگی ملی و کمک به حل مشکلات بیشتر خواهد شد. 

وی افزود: درخواستم از ملت ایران این است که همه در ساعت اولیه پای صندوق رای حاضر شوند و رای خود را به صندوق بیاندازند.

۰۸:۴۶ - حضور محسن هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

محسن هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در حسینه جماران حضور یافت.

۰۸:۳۹ - صدور اطلاعیه شماره ۱۰ ستاد انتخابات کشور

کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد.

 اگر در طول زمان  رأی گیری آثار تبلیغاتی از رأی دهندگان در شعبه باقی بماند، آنها باید امحاء شود.

۰۸:۳۶ - سرلشکر موسوی رأی خود را به صندوق انداخت

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش با حضور در صندوق رای مستقر در شهرک شهید فلاحی رأی خود را به صندوق انداخت.

فرمانده-کل-ارتش

۰۸:۳۴ -  رئیس قوه‌قضاییه در صف اخذ رأی حرم عبدالعظیم

رئیس قوه قضاییه در نخستین ساعت شروع انتخابات‌ در حرم عبدالعظیم حسنی حضور یافت‌.

۰۸:۰۷- رهبر انقلاب: مردم در رای‌دادن تردید نکنند

حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: روز انتخابات برای ما ایرانی‌ها روز نشاط و شادی است. حضور پرشور مردم و افزایش رای‌دهنگان برای جمهوری اسلامی نیاز قطعی است. در ذات این نظام حضور مردم لحاظ شده و دوام جمهوری اسلامی و عزت و آبروی آن در دنیا متوقف به حضور به حضور مردم است.

ایشان خاطرنشان کردند: ما توصیه می‌کنیم مردم مسئله رای‌دادن و حضور در این آزمون مهم سیاسی را جدی بگیرند و شرکت کنند. مردم در رای‌دادن تردید نکنند.

۰۸:۰۵ - رهبر انقلاب رأی خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری به صندوق انداختند

۰۸:۰۳ - حضور رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی 

 رهبر معظم انقلاب برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم وارد حسینیه امام خمینی شدند.

۰۸:۰۰ - آغاز رای‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری

فرآیند اخذ رای از رای دهندگان انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری از ساعت ۸ صبح امروز در شعب اخذ رای سراسر کشور آغاز شد.

احمد وحیدی صبح امروز در ستاد انتخابات کشور فرمان  آغاز فرایند اخذ رای در بیش از ۵۸ هزار شعبه در داخل کشور و بیش از ۳۰۰ شعبه خارجی را صادر کرد.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت تیتر کوتاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار
    سایر رسانه ها
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت تیتر کوتاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    پیشنهاد سردبیر