آینده روشن سازمان در گرو مراقبت از کارکنان

آینده روشن سازمان در گرو مراقبت از کارکنان

حسنعلی موبدی - کارشناس روابط عمومی

نخبگان، سرمایه های انسانی هستند که با صرف هزینه هنگفت تربیت شده اند. علم، تجربه، تخصص، توان و قابلیت‌، که ماحصل صرف زمان و هزینه های سازمانی متعلق به بیت المال است در نهایت باعث بوجود آمدن یک نیروی انسانی نخبه خواهد شد.

بنابر تحقیقات صورت گرفته در حوزه عوامل رشد و توسعه سازمانی کارشناسان به این باور رسیدند که  سرمایه های انسانی مهمترین عامل توسعه تلقی شده و هنگامی که پدیده مهاجرت و انتقال از سازمان رخ می دهد فرایند رشد و توسعه سازمانی متوقف می شود.

بررسی آثار مهاجرت سرمایه های انسانی، راهکار مناسبی جهت اصلاح این آسیب خواهد بود و ایجاد ساز و کار مناسب و برنامه‌ ریزی و ساماندهی منسجم و مدون، مانع از هدررفت منابع انسانی خواهد بود.

نباید فراموش کرد که مطالعات پیرامونی بابت انتقال نیروهای متخصص ماهر از سازمانی به سازمانی دیگر نیز نشان می دهد، نبود نیروهای متخصص حافظه  سازمانی را به چالش خواهد کشید.

عموما در جوامع کمتر توسعه یافته شاهد عدم به کارگیری نیروهای حرفه ای در راس سازمان های دولتی هستمی که این ایجاد محدودیت و ناتوانی سازمان در بهره گیری از تخصص و توان اطلاعاتی نیروهای ماهر، موجب کوچ و مهاجرت می شود. همین امر باعث شده که سازمان های دولتی به رغم داشتن بودجه های هنگفت و نیروی انسانی بی شمار اغلب خروجی بسیار کمتری نسبت به شرکت های خصوصی با نیروهای انگشت شمار دارند.

ورود تیم غیر حرفه ایی به مدیریت های سازمانی خصوصا در بدنه دولت که عاری از هرگونه تجربه و تخصص هستند، موجبات پسرفت و عقب گرد در این حوزه را فراهم نموده و شوربختانه بدون توجه به دارا بودن توان تخصصی، علمی و تجربی معضلات و مشکلات مختلفی را برای نیروهای متخصص و متعهد ایجاد می کند.

مدیر کم سواد تاب تحمل افراد با سوادتر از خودش را ندارد. همین امر انگیزه  سازمانی را به چالش کشانده و ماحصل این روند، از بین رفتن منافع ملی و حیف و میل شدن بیت المال است. 

باید به همه مدیران در هر رده ای هشدار داد که؛ قدردان کارکنان ماهر باشید، از تجربیات گذشته درس بگیرید و به جای فکر کردن به موفقیت های ناپایدار به دنبال توسعه بلند مدت بگردید.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار